എന്താണ് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം?

എന്താണ് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം? എങ്ങിനെയാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം
കൈകൾ, കാലുകൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, നെഞ്ച്, തല, കണ്ണുകൾ, മനസ്സ്, സംസാരം എന്നീ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രണമിക്കുന്നതിനെയാണ് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് …

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s