രാവണൻ എങ്ങനെ ലങ്കാധിപതിയായി? അതോടൊപ്പംപുഷ്പകവിമാനം കുബേരനിൽനിന്നും എങ്ങനെകരസ്ഥമാക്കി?

രാവണൻ എങ്ങനെ ലങ്കാധിപതിയായി? അതോടൊപ്പം

പുഷ്പകവിമാനം കുബേരനിൽനിന്നും എങ്ങനെ

കരസ്ഥമാക്കി?

രാക്ഷസർ ദേവന്മാരെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചതിൻറെ ഫലമായി അവർ മഹാവിഷ്ണുവിനെക്കണ്ട് സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു. മഹാവിഷ്ണു അവരെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പും നൽകി. മഹാവിഷ്ണുവിനാൽ പരാജിതരായ രാക്ഷസന്മാർ (മാല്യവാൻ, സുമാലി എന്നിവർ. അതിൽ മാലിയെയും അവരുടെ പടയാളികളെയും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സുദർശനചക്രമുപയോഗിച്ച് വധിച്ചിരുന്നു) ലങ്കയുപേക്ഷിച്ച് പാതാളത്തിൽപ്പോയി ഒളിച്ചുതാമ സിച്ചു. കൂടെ സുമാലിയുടെ പുത്രി കൈകസിയെയും കൂട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ശൂന്യമായ ലങ്കയെ വിശ്രവസ്സ് തൻറെ മകൻ വൈശ്രവണന്‌ (കുബേരന്) നൽകി.
പിന്നീടൊരുദിവസം സുമാലിയും പുത്രികൈകസിയും ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ, ബന്ധുക്കളാരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നന്വേ ഷിക്കുവാനായിറങ്ങി. അപ്പോൾ പൗലസ്ത്യതനയനായ വിശ്രവസ്സിൻറെ മകൻ കുബേരൻ തൻറെ പിതാവിനെ വന്ദിപ്പാൻ ആകാശത്തുകൂടി പുഷ്പകവിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുപോകുന്നത് കാണുവാനിടയായി. ”ഉത്സാഹ മുണ്ടെ ങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പുത്രൻ നിനക്കുമുണ്ടാകും” എന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, കൈകസി വിശ്രവ സ്സിനെ സ്വയം സേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതുവഴി, സൂര്യാസ്തമയസമയത്ത് ഗർഭംധരിച്ച കൈകസിക്ക് മഹാക്രൂരന്മാരും എന്നാൽ അതിശക്തന്മാരും അതുല്യ പരാക്രമികളും ആയ രണ്ടുപുത്രന്മാരും ഒരുപുത്രിയും ജനിച്ചു. അവർ രാവണനും, കുംഭകർണ്ണനും, ശൂർപ്പണഖ യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നാലാമത്തെ പുത്രൻ വിഭീഷണൻ മഹാവിദ്വാനും, സാത്വികനും ആയിരുന്നു. ഈ നാലു പേരും ഒരേ പ്രസവത്തിൽത്തന്നെ ജനിച്ചവരാണ്. പുത്ര ന്മാർ മൂവരും വളർന്ന് ഗോകർണത്തു പ്രവേശിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെനിനച്ച് തപസ്സു തുടങ്ങി. ”മനുഷ്യനായി പിറന്നവനൊഴിച്ച് ബാക്കി ആരാലും കൊല്ലപ്പെടരുത് ”എന്നവരമാണ് രാവണന് ലഭിച്ചത്. കുംഭകർണ്ണൻറെ നാവിൽ കയറിയ സരസ്വതീദേവി ”നിർദേത്വം” (ദേവന്മാ രില്ലാത്ത അവസ്ഥ) എന്ന വാക്കിനെ പിഴപ്പിച്ച് “നിദ്രത്വം” എന്നാക്കിത്തീർത്തതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള വരം കുംഭക ർണ്ണന് ലഭിച്ചു. കൽപാവസാന കാലത്തോളം സങ്കടമി ല്ലാതെ ഭാഗവതോത്തമനായി ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള വരo ബ്രഹ്‌മാവ്‌ വിഭീഷണനുo നൽകി.
ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് സുമാലിയും പുത്രന്മാരും രാവണാ ദികളെക്കാണാനെത്തി. സുമാലിയുടെപുത്രൻ പ്രഹ സ്തൻ രാവണനോട് പറഞ്ഞു, ”ലങ്കാപുരി രാക്ഷസവംശ ത്തിൻറെ ആസ്ഥാനമാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിനെഭയന്ന് രാക്ഷസർ ലങ്ക ഉപേക്ഷിച്ച് പാതാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചു താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോൾ രാവണന് അമരത്വവര വും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈശ്രവണിൽ നിന്നും ലങ്ക തിരിച്ചുപിടിച്ച് വീണ്ടും നിശാചരന്മാരെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കണം”. പ്രഹസ്തൻറെ വാക്യംകേട്ട് രാവ ണൻ പ്രഹസ്തനെത്തന്നെ ദൂതനാക്കി വൈശ്രവണൻറെ പക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു.
പ്രഹസ്തൻറെ വാക്യം കേട്ടിട്ട് വൈശ്രവണൻ (കുബേ രൻ) പറഞ്ഞു, ”തന്നുടെസോദരനായ ദശാനനോടുകൂടി വസിക്കാനാണ് എനിക്കും ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് ദശാനനെ നീ ഇങ്ങോട്ടുവരുത്തുക. എനിക്ക് അടുത്തു കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ”. പ്രഹസ്തൻ പോയശേഷം അന്നുതന്നെ കുബേരൻ തൻറെപിതാവിനെക്കണ്ട് വന്ദിച്ച് ദശാനനദൂതവാക്യങ്ങളറിയിച്ചു. അപ്പോൾ വിശ്രവസ്സ് മകനോട് പറഞ്ഞു,
“നല്ലതല്ലേതുമവൻ ദുഷ്ടനെത്രയും
നല്ലതു നീയിങ്ങു പോരിക വൈകാതെ
അർത്ഥകളത്രപുത്രാദിജനത്തൊടു-
മത്രൈവ സത്വരം വാങ്ങി വസിക്ക നീ
സങ്കടമേതും വരാതെ ദിനംപ്രതി
ശങ്കരാജ്ഞാകരനായിരിക്കാമെടോ!
കൈലാസശൈലാന്തികേ പുരവും തീർത്തു
കാലാരിഭക്തനായ് (ശിവഭകതനായി) വാഴ്ക മേലിൽ ഭവാൻ”.
അതിൻപ്രകാരം കുബേരൻ ലങ്ക ഉപേക്ഷിച്ച് ബന്ധുമിത്രാ ദികളോടുംകൂടി കൈലാസത്തിനടുത്തുള്ള അളകാപുരി യിൽവസിച്ച് പരമശിവനെ ഭജിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
വൈശ്രവണൻറെ ലങ്കാപരിത്യാഗത്തിനുശേഷം രാവണൻ, ബ്രഹ്‌മാവിൻറെ വരപ്രസാദത്തിനാൽ ലങ്കാധിപനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അനുജനായ കുംഭകർ ണ്ണനു ചിത്രമായ ഉറക്കറ തീർത്തുകൊടുത്തു. സഹോദരൻ നിദ്രാവശഗതനാകയാൽ ഖേദപരവശനായി രാവണൻ ബ്രഹ്‌മാവിനെ തൻറെ സങ്കടമുണർത്തിച്ചു.
രാവണൻറെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ബ്രഹ്‌മാവ്‌,
“ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാലൊരു വാസരം (ദിവസം)
വേറായിരിക്കുമുറക്കമവനിനി
മറ്റേതുമാവതില്ലെന്നരുളിച്ചെയ്തു
തെറ്റെന്നവിടെ മറഞ്ഞു വിരിഞ്ചനും”…….കുംഭകർണ്ണന് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരുദിവസം ഉണരാമെന്നു ബ്രഹ്‌മാവ് അനുഗ്രഹംനൽകി.
രാവണൻ നിരന്തരം മൂന്നുലോകങ്ങൾക്കും ദുരിതം നിർ മ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഘോരവനത്തിൽ വച്ച് രാക്ഷസന്മാരുടെ വിശ്വകർമ്മാവും ദിതിയുടെ പുത്ര നുമായ മയനെ കണ്ടുമുട്ടി. മയനുമായുള്ള സംഭാഷണ ത്തിൽ, തൻറെ മകൾ ഹേമയ്ക്ക് യൗവ്വനപ്രായമായെന്നും അവൾക്ക് യോഗ്യനായ ഒരു പുരുഷനെത്തേടി നടക്കുക യാണെന്നുമുള്ള കാര്യം മയനിൽനിന്നും രാവണൻ കേട്ട റിഞ്ഞു. രാവണനാകട്ടെ, താൻ പൗലസ്ത്യപൗത്രനും ലങ്കാ ധിപനുമായ രാവണനാണെന്നും ഹേമയെ കല്യാണം കഴി ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും മയനോട് പറഞ്ഞതിൻ പ്രകാ രം, ശോഭനമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ മയൻ പുത്രിഹേമയെ (മണ്ഡോദരി) രാവണനു കന്യാദാനം ചെയ്തുകൊടുത്തു. സ്ത്രീധനവും ഒരുവേലും മയൻ ആ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ രാവണനുനൽകി. ഈ വേലുകൊണ്ട് താഡ നമേൽക്കുന്ന വൻ ആരുതന്നെയായാലും അവൻതൽക്ഷണം മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈവേലിൻറെ പ്രത്യേകത. അസുരചക്രവർത്തിയായ വൈരോചനൻറെ (വൈരോ ചനൻ, പ്രഹ്ലാദൻറെ പുത്രനും മഹാബലിയുടെ പിതാവു മാണ്) ദൗഹിത്രി (പൗത്രി) യായ വൃത്രജ്വാലയെ കുംഭകർ ണ്ണനെക്കൊണ്ട് വിവാഹംകഴിപ്പിച്ചു. (വൃത്രജ്വാല മഹാ ബലിയുടെ പുത്രിയാണ്). ഗന്ധർവ്വരാജനും മഹാത്മാവു മായ ശൈലൂഷൻറെപുത്രി സരമയെ വിഭീഷണനും പാണിഗ്രഹണo ചെയ്തു. രാവണസഹോദരി ശൂർപ്പണ ഖയെ കാലഖഞ്ജവംശത്തിൽപിറന്ന വിദ്യുജ്ജിഹ്വനെന്ന രാക്ഷസനു വിവാഹംകഴിച്ചുകൊടുത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യ ത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു. തൻറെ ചിറ്റമ്മയുടെ മക്കളായ ഖരൻ, ദൂഷണൻ, ത്രിശിരസ്സ് എന്നീ രാക്ഷസന്മാരെ സഹാ യത്തിനായി കൂടെഅയച്ചു. വളരെക്കാലം ചെല്ലുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ വിദ്യുജ്ജിഹ്വൻ മരിച്ചുപോയി. ക്രൗഞ്ചി എന്ന മറ്റൊരു സഹോദരിയെ ഖഡ്ഗജ്ജിഹ്വൻ എന്ന രാക്ഷസന് കല്യാണംകഴിപ്പിച്ച് പരലങ്കയിൽ താമസി പ്പിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ സഹോദരി കുംഭിനസിയെ മധു എന്നരാക്ഷസനും കല്യാണംകഴിപ്പിച്ച് മധുവനത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു. (ക്രൗഞ്ചിയും കുംബിനസിയും രാവണ ൻറെ ചിറ്റപ്പൻ സുമാലിയുടെ പുത്രിമാരാണ് .കുംബിനസി യുടെ പുത്രനാണ് ലവണാസുരൻ).
രാവണനും മണ്ഡോദരിക്കും ജനിച്ച ആദ്യപുത്രനാണ് മേഘനാദൻ. ജനിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ മേഘനാദംപോലെ രോദനംചെയ്കയാൽ മേഘനാദൻ എന്ന പേരു ലഭിച്ചു.
രാവണൻറെ ദുർഭരണം കേട്ടറിഞ്ഞ കുബേരൻ ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് രാവണനോട് ”അധർമ്മം ചെയ്യരുത്” എന്ന് പറഞ്ഞു. വിഭീഷണൻ ആ ദൂതനെ സൽക്കരിച്ചി രുത്തി. എന്നാൽ രാവണൻ ദൂതവാക്യങ്ങൾകേട്ട് തൻറെകൈകൾ ഞെരിച്ചട്ടഹാസംചെയ്ത് ക്രോധത്തോടെ വാളെടുത്ത് ദൂതനെവെട്ടിനുറുക്കി. ( ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം വിഭീഷ ണൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് വാത്മീകിരാമായണത്തിലും അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ശ്രീരാമദൂതനായ ഹനു മാനെ വധിക്കാൻ രാവണൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആയുധപാണിയോട് ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ വിഭീഷണൻ തടഞ്ഞിട്ട് ”അരുതരുതു ദുരിതമിതു ദൂതനെക്കൊല്ലുകെ ന്നാർക്കടുത്തു നൃപന്മാർക്കു ചൊല്ലീടുവിൻ?” എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ സുന്ദകാണ്ഡത്തിൽ വിവരിക്കുമ്പോൾ, ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ രാവണൻ കുബേരദൂതനെ വിഭീഷ ണൻറെ മുമ്പിൽവെച്ച് വധിച്ചതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇവിടെ വൈരുദ്ധ്യം കാണുന്നതിനാൽ, ഇക്കാര്യം ഉത്തര കാണ്ഡത്തിൻറെ രചയിതാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയ ത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു). പിന്നീട് ക്രോധത്തോടെ കുബേരനെ ജയിക്കാൻ രഥത്തിൽക്കയറി അളകാപുരി യിലോട്ടുയാത്രയായി. പെരുംപടയോടുകൂടി മാരീചൻ, സാരണൻ, വീരൻ, മഹോദരൻ, മഹാപാർശ്വൻ, ധുമ്രാ ക്ഷൻ എന്നീ ആറുസേനാനായകരും പ്രഹസ്തനും മുന്നിൽ നിന്ന് യുദ്ധംചെയ്തു. കുബേരൻറെ നാലായിരംയക്ഷ പ്പടയിൽ ആയിരത്തെ മഹോദരൻ കൊലചെയ്തു. പ്രഹ സ്തനും ആയിരത്തെക്കൊലചെയ്തു. മാരീചനാകട്ടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തെയുമൊടുക്കി. കുബേരൻ ആഗ്നേയാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ രാവണൻ വരുണാസ്ത്രംകൊണ്ട് അതിനെത്തടഞ്ഞു. പിന്നെ മായാ യുദ്ധത്തിൽക്കൂടി രാവണൻ കുബേരനെ മോഹിപ്പിച്ച് ആലസ്യത്തോടെ നിലംപതിപ്പിച്ചു. ഇതുകണ്ടുനിന്ന മുനി മാരും ദേവന്മാരും കുബേരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ദീർഘ നിശ്വാസത്തോടെ കുബേരൻ കണ്ടുനിൽക്കെ, രാവണൻ വൈശ്രവണൻറെ പുഷ്പകവിമാനത്തെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി.
അപഹരിച്ച പുഷ്പകവിമാനത്തിൽക്കയറി ലങ്കയി ലോട്ടു വരുന്നവഴിയിൽ രാവണൻ ശരവണദേശത്തെ ത്തിയപ്പോൾ (പരമശിവൻ നൃത്തമാടുന്നസ്ഥലം) പുഷ്പകവിമാനം അവിടെ ഉറച്ചുപോയി. കാരണമറി യാതെ വിഷമിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, നന്ദീശ്വരൻ (പരമ ശിവൻ) ഒരുവാനരവേഷത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു – ”സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണിവിടം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരുംവരാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും വന്നസ്ഥിതിക്ക് നീ തിരികെപോകുന്നതാണ് ഉത്തമം. ധിക്കാരബുദ്ധിയോടെ മരിപ്പാനായി ഇവിടേയ്ക്ക് നീ ഒരിക്കലും വന്നുപോക രുത് ”. അതുകേട്ട് രാവണൻ ആവാനരനെ പരിഹസിച്ച് അലറിച്ചിരിച്ചു.
അതിനുസാക്ഷിയായ ആ ‘വാനരൻ’ രാവണനോട് പറഞ്ഞു,
“ഇപ്പോൾ വധിക്കുന്നതില്ല ഞാനെന്നുമേ
പത്മോത്ഭവൻ തവ തന്ന വരത്തിനാൽ
വാനരനെന്നു നീ നിന്ദിച്ചകാരണം
വാനരന്മാരാൽ വരും കുലനാശവും”……. എന്ന് നന്ദീശ്വരൻ രാവണനെ ശപിച്ചു.
നേർവഴിയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടായപ്പോൾ രാവണൻ കൈലാസ പർവ്വതത്തെ ഇളക്കി മാറ്റാൻതുടങ്ങി. പാർവ്വതിയും അനുചരന്മാരും അതോടെഭയന്നുവിറച്ചു. പാർവതീ ദേവി ഭയത്തോടെ ഓടിവന്ന് ഭർത്താവിനെ ഗാഢമായി ആലിംഗനംചെയ്തു. അനുരാഗവശനായഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തൻറെകാലിലെ മനോഹരമായ പെരു വിരൽ കൊണ്ട് ഊന്നിയപ്പോൾ കൈലാസംപഴയതു പോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. അതോടെ രാവണൻറെകൈകൾ പർവ്വതത്തിനടിയിൽപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങിച്ചമഞ്ഞുപോയി. രാവണൻറെ ദീനരോദനംകേട്ട് ഊഴിയും, ആഴിയും, ശൈലവനങ്ങളും, ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളും ഭയംകൊണ്ട് വിറച്ചു. അങ്ങനെ ആയിരംസംവത്സരം രാവണൻ വേദനപൂണ്ട് തൻറെ കൈകളെ വീണയാക്കി, അവിടെ പരമശിവനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്നി മിത്തം പ്രീതിതോന്നിയ പരമശിവൻ പെറുവിരലൊന്ന യച്ചിട്ട് അരികത്തെത്തി രാവണന് ചന്ദ്രഹാസം എന്നറിയ പ്പെടുന്ന വാൾ സമ്മാനിച്ചു. അതോടെ രാവണൻ ശിവ ഭക്തനായിമാറി. പിന്നീട് പുഷ്പകവിമാനത്തിൽക്കയറി ലങ്കയിലോട്ടു യാത്ര തിരിച്ചു.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s