ശ്രീരാമ അഷ്ടോത്തരശതനാമവലി

ഓം ശ്രീരാമായ നമഃ
ഓം രാമഭദ്രായ നമഃ
ഓം രാമചംദ്രായ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
ഓം രാജീവലോചനായ നമഃ
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
ഓം രാജേംദ്രായ നമഃ
ഓം രഘുപുംഗവായ നമഃ
ഓം ജാനകിവല്ലഭായ നമഃ
ഓം ജൈത്രായ നമഃ
ഓം ജിതാമിത്രായ നമഃ
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ
ഓം വിശ്വാമിത്രപ്രിയായ നമഃ
ഓം ദാംതയ നമഃ
ഓം ശരനത്രാണ തത്സരായ നമഃ
ഓം വാലിപ്രമദനായ നമഃ
ഓം വംഗ്മിനേ നമഃ
ഓം സത്യവാചേ നമഃ
ഓം സത്യവിക്രമായ നമഃ
ഓം സത്യവ്രതായ നമഃ
ഓം വ്രതധരായ നമഃ
ഓം സദാഹനുമദാശ്രിതായ നമഃ
ഓം കോസലേയായ നമഃ
ഓം ഖരധ്വസിനേ നമഃ
ഓം വിരാധവധപംദിതായ നമഃ
ഓം വിഭി ഷ ണപരിത്രാണായ നമഃ
ഓം ഹരകോദംഡ ഖംഡ നായ നമഃ
ഓം സപ്തതാള പ്രഭേത്യൈ നമഃ
ഓം ദശഗ്രീവശിരോഹരായ നമഃ
ഓം ജാമദഗ്ന്യമഹാധര്പദളനായ നമഃ
ഓം താതകാംതകായ നമഃ
ഓം വേദാംത സാരായ നമഃ
ഓം വേദാത്മനേ നമഃ
ഓം ഭവരോഗാസ്യഭേ ഷജായ നമഃ
ഓം ത്രിമൂര്ത യേ നമഃ
ഓം ത്രിഗുണാത്മകായ നമഃ
ഓം ത്രിലോകാത്മനേ നമഃ
ഓം ത്രിലോകരക്ഷകായ നമഃ
ഓം ധന്വിനേ നമഃ
ഓം ദംഡ കാരണ്യവര്തനായ നമഃ
ഓം അഹല്യാശാപശമനായ നമഃ
ഓം പിതൃ ഭക്തായ നമഃ
ഓം വരപ്രദായ നമഃ
ഓം ജിതേഒദ്രി യായ നമഃ
ഓം ജിതക്രോഥായ നമഃ
ഓം ജിത മിത്രായ നമഃ
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ
ഓം വൃക്ഷവാനരസംഘാതേ നമഃ
ഓം ചിത്രകുടസമാശ്രയേ നമഃ
ഓം ജയംത ത്രാണവര ദായ നമഃ
ഓം സുമിത്രാപുത്ര സേവിതായ നമഃ
ഓം സര്വദേവാദ് ദേവായ നമഃ
ഓം മൃത വാനരജീവനായ നമഃ
ഓം മായാമാരീ ചഹംത്രേ നമഃ
ഓം മഹാദേവായ നമഃ
ഓം മഹാഭുജായ നമഃ
ഓം സര്വദേ വസ്തുതായ നമഃ
ഓം സൗമ്യായ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ
ഓം മുനിസംസ്തുതായ നമഃ
ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ
ഓം മഹൊദരായ നമഃ
ഓം സുഗ്രീവേ പ്സിത രാജ്യദായ നമഃ
ഓം സര്വ പുണ്യാദേക ഫലിനേ നമഃ
ഓം സ്മ്രുത സ്സര്വോഘനാശനായ നമഃ
ഓം ആദി പുരുഷായ നമഃ
ഓം പരമപുരുഷായ നമഃ
ഓം മഹാ പുരുഷായ നമഃ
ഓം പുണ്യോദ യായ നമഃ
ഓം ദയാസാരായ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം സ്മിതവക്ത്ത്രായ നമഃ
ഓം അമിത ഭാഷിണേ നമഃ
ഓം പൂര്വഭാഷിണേ നമഃ
ഓം രാഘവായ നമഃ
ഓം അനംത ഗുണ ഗംഭീരായ നമഃ
ഓം ധീരോദാത്ത ഗുണോത്തമായ നമഃ
ഓം മായാമാനുഷചാരിത്രായ നമഃ
ഓം മഹാദേവാദി പൂജിതായ നമഃ
ഓം സേതുകൃതേ നമഃ
ഓം ജിതവാരാശിയേ നമഃ
ഓം സര്വ തീര്ദ മയായ നമഃ
ഓം ഹരയേ നമഃ
ഓം ശ്യാമാംഗായ നമഃ
ഓം സുംദ രായ നമഃ
ഓം ശൂരായ നമഃ
ഓം പീത വാസനേ നമഃ
ഓം ധനുര്ധ രായ നമഃ
ഓം സര്വയജ്ഞാധീപായ നമഃ
ഓം യജ്വിനേ നമഃ
ഓം ജരാമരണ വര്ണ തായ നമഃ
ഓം വിഭേഷണപ്രതിഷ്ടാത്രേ നമഃ
ഓം സര്വാവഗുനവര്ണ തായ നമഃ
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
ഓം പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ നമഃ
ഓം സചിദാനംദായ നമഃ
ഓം പരസ്മൈജ്യോതി ഷേ നമഃ
ഓം പരസ്മൈ ധാമ്നേ നമഃ
ഓം പരാകാശായ നമഃ
ഓം പരാത്സരായ നമഃ
ഓം പരേശായ നമഃ
ഓം പാരായ നമഃ
ഓം സര്വദേ വത്മകായ നമഃ
ഓം പരസ്മൈ നമഃ

ഗായത്രി അഷ്ടോത്തരശതനാമവലി

ഓം തരുണാദിത്യ സംകാശായൈ നമഃ
ഓം സഹസ്രനയനോജ്ജ്വലായൈ നമഃ
ഓം വിചിത്ര മാല്യാഭരണായൈ നമഃ
ഓം തുഹിനാചല വാസിന്യൈ നമഃ
ഓം വരദാഭയ ഹസ്താബ്ജായൈ നമഃ
ഓം രേവാതീര നിവാസിന്യൈ നമഃ
ഓം പ്രണിത്യയ വിശേഷജ്ഞായൈ നമഃ
ഓം യംത്രാകൃത വിരാജിതായൈ നമഃ
ഓം ഭദ്രപാദപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഗോവിംദപദഗാമിന്യൈ നമഃ
ഓം ദേവര്ഷിഗണ സംതുസ്ത്യായൈ നമഃ
ഓം വനമാലാ വിഭൂഷിതായൈ നമഃ
ഓം സ്യംദനോത്തമ സംസ്ഥാനായൈ നമഃ
ഓം ധീരജീമൂത നിസ്വനായൈ നമഃ
ഓം മത്തമാതംഗ ഗമനായൈ നമഃ
ഓം ഹിരണ്യകമലാസനായൈ നമഃ
ഓം ധീജനാധാര നിരതായൈ നമഃ
ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ
ഓം യോഗധാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം നടനാട്യൈക നിരതായൈ നമഃ
ഓം പ്രാണവാദ്യക്ഷരാത്മികായൈ നമഃ
ഓം ചോരചാരക്രിയാസക്തായൈ നമഃ
ഓം ദാരിദ്ര്യച്ഛേദകാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം യാദവേംദ്ര കുലോദ്ഭൂതായൈ നമഃ
ഓം തുരീയപഥഗാമിന്യൈ നമഃ
ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ
ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ
ഓം ഗംഗായൈ നമഃ
ഓം ഗൗതമ്യൈ നമഃ
ഓം ഗരുഡാസനായൈ നമഃ
ഓം ഗേയഗാനപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഗൗര്യൈ നമഃ
ഓം ഗോവിംദപദ പൂജിതായൈ നമഃ
ഓം ഗംധര്വ നഗരാകാരായൈ നമഃ
ഓം ഗൗരവര്ണായൈ നമഃ
ഓം ഗണേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം ഗുണാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം ഗുണവത്യൈ നമഃ
ഓം ഗഹ്വര്യൈ നമഃ
ഓം ഗണപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം ഗുണത്രയ സമായുക്തായൈ നമഃ
ഓം ഗുണത്രയ വിവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം ഗുഹാവാസായൈ നമഃ
ഓം ഗുണാധാരായൈ നമഃ
ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ
ഓം ഗംധര്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഗാര്ഗ്യ പ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഗുരുപദായൈ നമഃ
ഓം ഗുഹ്യലിംഗാംഗ ധാരിന്യൈ നമഃ
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സൂര്യതനയായൈ നമഃ
ഓം സുഷുമ്നാഡി ഭേദിന്യൈ നമഃ
ഓം സുപ്രകാശായൈ നമഃ
ഓം സുഖാസീനായൈ നമഃ
ഓം സുമത്യൈ നമഃ
ഓം സുരപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം സുഷുപ്ത വ്യവസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം സുദത്യൈ നമഃ
ഓം സുംദര്യൈ നമഃ
ഓം സാഗരാംബരായൈ നമഃ
ഓം സുധാംശുബിംബവദനായൈ നമഃ
ഓം സുസ്തന്യൈ നമഃ
ഓം സുവിലോചനായൈ നമഃ
ഓം സീതായൈ നമഃ
ഓം സര്വാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം സംധ്യായൈ നമഃ
ഓം സുഫലായൈ നമഃ
ഓം സുഖദായിന്യൈ നമഃ
ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ
ഓം സുവാസായൈ നമഃ
ഓം സുശ്രോണ്യൈ നമഃ
ഓം സംസാരാര്ണവതാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം സാമഗാന പ്രിയായൈ നമഃ
ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ
ഓം സര്വാഭരണപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
ഓം വിമലാകാരായൈ നമഃ
ഓം മഹേംദ്ര്യൈ നമഃ
ഓം മംത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാസിദ്ധ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ
ഓം മധുസൂദന ചോദിതായൈ നമഃ
ഓം മീനാക്ഷ്യൈ നമഃ
ഓം മധുരാവാസായൈ നമഃ
ഓം നാഗേംദ്ര തനയായൈ നമഃ
ഓം ഉമായൈ നമഃ
ഓം ത്രിവിക്രമ പദാക്രാംതായൈ നമഃ
ഓം ത്രിസ്വര്ഗായൈ നമഃ
ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ
ഓം സൂര്യമംഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രമംഡല സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
ഓം വഹ്നിമംഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം വായുമംഡല സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
ഓം വ്യോമമംഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം ചക്രിണ്യൈ നമഃ
ഓം ചക്ര രൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം കാലചക്ര വിതാനസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രമംഡല ദര്പണായൈ നമഃ
ഓം ജ്യോത്സ്നാതപാനുലിപ്താംഗ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാമാരുത വീജിതായൈ നമഃ
ഓം സര്വമംത്രാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം ധേനവേ നമഃ
ഓം പാപഘ്ന്യൈ നമഃ
ഓം പരമേശ്വര്യൈ നമഃ