രാമായണപുണ്യദിനങ്ങളില്‍..

രാമായണപുണ്യദിനങ്ങളില്‍..
*****************************
ഏതു യുദ്ധത്തിന്റേയും പരമമായ ലക്ഷ്യം വിജയം തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ശ്രമകരമായതും വിജയപ്രാപ്തി തന്നെ. തുല്യശക്തനായ ശത്രുവിനെ വെല്ലാന്രണനൈപുണ്യത്തോടൊപ്പം ദൈവാധീനവും ഏറെ വേണ്ടതാണെന്ന് യുദ്ധകാണ്ഡത്തില്വ്യക്തമായ പരാമര്ശമുണ്ട്. രാവണവധം ശ്രീരാമദേവനു പോലും ആയാസകരമാവുന്നു. ഈയവസരത്തിലാണ് അഗസ്ത്യമുനി ആഗതനായി ആദിത്യഹൃദയം എന്ന വിജയമന്ത്രം ഉപദേശിയ്ക്കുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മസ്ഥാവരജംഗമ ജീവനീര്ജ്ജീവജാലങ്ങള്ക്കെല്ലാം കര്മ്മസാക്ഷിയാണ് സൂര്യദേവന്‍. ഏതു ദുഷ്ക്കരമായ കൃത്യവും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താന് പ്രത്യക്ഷശക്തിയെ സ്തുതിയ്ക്കാം..
ആദിത്യഹൃദയം
=============
സന്താപനാശകരായനമോനമഃ
അന്ധകാരാന്തകരായനമോനമഃ
ചിന്താമണേ!ചിദാനന്ദായതേനമഃ
നീഹാരനാശകരായനമോനമഃ
മോഹവിനാശകരായനമോനമഃ
ശാന്തായരൗദ്രായസൗമ്യായഘോരായ
കാന്തിമതാംകാന്തിരൂപായതേനമഃ
സ്ഥാവരജംഗമാചാര്യായതേനമോനമഃ
ദേവായവിശ്വൈകസാക്ഷിണേതേനമഃ
സത്യപ്രധാനായതത്ത്വായതേനമഃ
സത്യസ്വരൂപായനിത്യംനമോനമഃ
ഇത്ഥമാദിത്യഹൃദയംജപിച്ചുനീ
ശത്രുക്ഷയംവരുത്തീടുകസത്വരം*”
രാമരാവണയുദ്ധം ധര്മ്മാധര്മ്മയുദ്ധമാണ്. അന്തിമവിജയം ധര്മ്മത്തിനുതന്നെ എന്നുറപ്പുണ്ടായിട്ടുപോലും അതിനായുള്ള യത്നം ക്ലേശകരമാണ്.
ജീവിതം പലപ്പോഴും മത്സരവേദിയാവാറുണ്ട്. സുനിശ്ചിതമല്ലാത്ത വിജയത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും നാം മത്സരിയ്ക്കുന്നത്. കര്മ്മഫലം എന്തെന്നറിയാതെയുള്ള ഇത്തരം അവസരങ്ങളില്ആദിത്യഹൃദയം എന്ന പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്ക് പ്രസക്തിയേറുന്നു.
രാവണനിഗ്രഹം ഒരുസാധാരണ വിജയമല്ല. അത് രാമദേവന്റെ അവതാരലക്ഷ്യം കൂടിയാണ്. കര്മ്മഭൂമിയില്അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തിയും പകര്ന്ന് രാവണവധം സുസാദ്ധ്യമാക്കിയ സ്തുതി അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏറെ പ്രാധാന്യമര്ഹിയ്ക്കുന്നു.
വിദ്യാര്ത്ഥികള്‍, മത്സരാര്ത്ഥികള്‍, ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്എന്നിവര്ക്കെല്ലാം തന്നെ സ്തുതി ഏറെ പ്രയോജനകരാവുമെന്ന് വിശ്വസിയ്ക്കപ്പെടുന്നു.
ശ്രീരാമ രാമരാമ ശ്രീരാമചന്ദ്രാ ജയ!

ദശാനനാന്തകാ ദീനദയാപരാരാഘവാജയ!