ഗരുഡ പഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രം

*ഗരുഡപഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രം*
ഓം നമോ ഭഗവതേ തത്വഗരുഡായ അമൃതകലശ സംഭവായ വജ്റനഖ വജറ തുണ്ട വജ്റ പക്ഷാലംകൃതാ ശരീരായ ഏഹ്യാഹി മഹാഗരുഡ ദുഷ്ടനാഗാൻ ച്ചിന്ദചിന്ദ ആവേശ യഹും ഫട് സ്വാഹാ
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നൃം ഠം

ക്ഷിപ ഓം സ്വഹ