തീർത്ഥം സേവിക്കുന്നതെങ്ങനെ

*വലതു കൈയ്യുടെ അഞ്ചുവിരലും മടക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൈക്കുമ്പിളിലാണ് തീർത്ഥം വാങ്ങേണ്ടത് .കൈക്കുമ്പിൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉയർത്തി കയ്യിൽ പ്രകടമായി കാണുന്ന ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിന്റെയും ശുക്രമണ്ഡലത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള ഇടുക്കിലൂടെയാണ് തീർത്ഥം സേവിക്കേണ്ടത്,അതും കിഴക്കുദിശയിലേക്ക് നോക്കി വേണംതാനും.*

*അല്പം തീർത്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഒള്ളു.ചുണ്ടുകൾ നനഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ്.തീർത്ഥം സേവിച്ചതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ജലം ശിരസ്സിലും മുഖത്തും ശരീരത്തും തളിക്കാവുന്നതാണ്.ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ,തീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും താഴെ വീഴാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്