പശുപതി അഷ്ടക


*ശിവായ നമഃ ||*

പശുപതിയഷ്ടകം |

പശുപതീന്ദുപതിം ധരണീപതിം ഭുജഗലോകപതിം ച സതീപതിം |
പ്രണതഭക്തജനാര്തിഹരം പരം ഭജത രേ മനുജാ ഗിരിജാപതിം ||൧||

ന ജനകോ ജനനീ ന ച സോദരോ ന തനയോ ന ച ഭൂരിബലം കുലം |
അവതി കോഽപി ന കാലവശം ഗതം ഭജത രേ മനുജാ ഗിരിജാപതിം ||൨||

മുരജഡിണ്ഡിമവാദ്യവിലക്ഷണം മധുരപഞ്ചമനാദവിശാരദം |
പ്രമഥഭൂതഗണൈരപി സേവിതം ഭജത രേ മനുജാ ഗിരിജാപതിം ||൩||

ശരണദം സുഖദം ശരണാന്വിതം ശിവ ശിവേതി ശിവേതി നതം നൃണാം |
അഭയദം കരുണാവരുണാലയം ഭജത രേ മനുജാ ഗിരിജാപതിം ||൪||

നരശിരോരചിതം മണികുണ്ഡലം ഭുജഗഹാരമുദം വൃഷഭധ്വജം |
ചിതിരജോധവളീകൃതവിഗ്രഹം ഭജത രേ മനുജാ ഗിരിജാപതിം ||൫||

മഖവിനാശകരം ശിശിശേഖരം സതതമധ്വരഭാജിഫലപ്രദം |
പ്രളയദഗ്ധസുരാസുരമാനവം ഭജത രേ മനുജാ ഗിരിജാപതിം ||൬||

മദമപാസ്യ ചിരം ഹൃദി സംസ്ഥിതം മരണജന്മജരാമയപീഡിതം |
ജഗദുദീക്ഷ്യ സമീപഭയാകുലം ഭജത രേ മനുജാ ഇരിജാപതിം ||൭||

ഹരിവിരഞ്ചിസുരാധിപപൂജിതം യമജനേശധനേശനമസ്കൠതം |
ത്രിനയനം ഭുവനത്രിതയാധിപം ഭജത രേ മനുജാ ഗിരിജാപതിം ||൮||

പശുപതേരിദമഷ്ടകമദ്ഭുതം വിരചിതം പൃഥിവീപതിസൂരിണാ |
പഠതി സംശ്രൃണുതേ മനുജഃ സദാ ശിവപുരീം വസതേ ലഭതേ മുദം ||൯||

ഇതി ശ്രീപശുപത്യഷ്ടകം സംപൂര്ണം ||