ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരൻ 32 നാമങ്ങളും ഭാവങ്ങളും

*ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരൻ 32 നാമങ്ങളും ഭാവങ്ങളും*.

1. *ബാല ഗണപതി*:  അരുണ വർണ്ണം, എട്ട് കൈകൾ, തുമ്പികൈയിൽ മോദകം, ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ പ്രതീകം.
2. *തരുണ ഗണപതി*: അരുണ വർണ്ണവും, അഷ്ടഭുജങ്ങളും.
3. *ഭക്ത ഗണപതി*:ശുഭ്ര വർണ്ണവും ചതുർഭുജങ്ങളും.
4. *വീരഗണപതി*: അരുണ വർണ്ണവും, 16 ഭുജങ്ങളും.
5. *ശക്തി ഗണപതി*: സിന്ദൂര വർണ്ണവും ചതുർഭൂജങ്ങൾ, പച്ച വർണ്ണമുള്ള ശക്തിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
6. *ധ്വജ ഗണപതി* / *ദിജ ഗണപതി*: ശുഭ വർണത്തോടും നാലു മൂഖങ്ങളോടും ചതുർഭുജനും.
7. *സിദ്ധ ഗണപതി*: സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തോടും, നാല് ഭുജങ്ങളോടും, ശ്രീ, സമൃദ്ധി എന്നീ രണ്ടു പത്നിമാരോടു കൂടി ഭക്തന്മാർക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
8. *ഉച്ചിഷ്ട ഗണപതി*: നീല നിറം, ചതുർഭുജം തുമ്പികൈയിൽ മാതള ഫലം.
9. *വിഘ്ന ഗണപതി*: സർവ്വാലങ്കാര യുക്തൻ ,പത്ത് ഭുജങ്ങൾ.
10. *ക്ഷിപ്ര ഗണപതി*: രക്തവർണ്ണവും ചതുർഭുജവും
11. *ഹേരംഭ ഗണപതി*: ശുഭ്ര വർണ്ണവും അഞ്ചു മുഖങ്ങളും പത്തു കൈകളും സിംഹാരൂഡനായി ഇരിക്കുന്നു.             
12.*ലക്ഷ്മി ഗണപതി*: തൂവെള്ള നിറമാണ്.ഈ ഗണപതിക്ക് കൈകളിൽ തത്ത, മാതളം,
13.*മഹാഗണപതി*: തൃക്കണ്ണുള്ള ഗണപതിയാണിത്. മാതളം നീലത്താമര, നെൽകതിർ എന്നിവ ൈകകളിലേന്തി നിൽക്കുന്നു.
14. *വിജയ ഗണപതി*: എപ്പോഴും വിജയ ഭാവത്തോടെയുള്ള ഈ ഗണപതി ഒടിഞ്ഞ കൊമ്പ് കൈയിൽ സ്വർണ്ണ ശോഭയുള്ള മാമ്പഴത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു .
15. *നൃത്ത ഗണപതി*: നൃത്തരൂപത്തിലാണ് ഈ ഗണപതി. നാലു കൈകളുള്ള ഈ ഗണപതിയുടെ വിരലുകളിൽ മോതിരവും തുമ്പിക്കൈയിൽ മോദകം, കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ സാമോദം വിഹരിക്കുന്ന ഗണപതി.
16. *ഉർധ്വഗണപതി*.. സ്വർണ്ണശോഭയോടു കൂടി കൈകളിൽ നെൽക്കതിർ, താമര,കരിമ്പ് ഇടത് തുടയിൽ ശക്തി.
17. *ഏകാക്ഷര ഗണപതി* : തൃക്കൺ ഉള്ള ഗണപതി, അനുഗ്രഹമുദ്രയുമായി താമരയുടെ ആകൃതിയിൽ മൂഷികന്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. കിരീടത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല ചൂടി പാശാങ്കുശ ധാരൻ ഗണപതി.
18. *വരദ ഗണപതി*: ഈ ഗണപതി കൈയിൽ തേനുമായി ഇരിക്കുന്നു, തൃക്കണ്ണ്,തുമ്പിക്കൈയിൽ അമുല്യ രത്നങ്ങളുടെ കുംഭം; ഇടത് തുടയിൽ ശക്തി.
19. *ത്രയാക്ഷരഗണപതി*: ഈ ഗണപതി പൊട്ടിയ കൊമ്പും തുമ്പിക്കൈയിൽ മോദകവും കൈയിൽ മാമ്പഴവുo. എപ്പോഴുoആടുന്ന ചെവികൾ.
20. *ക്ഷിപ്ര ഗണപതി: പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കുന്ന ഗണപതി. കുടവയർ, കൈയിൽ നെൽക്കതിർ.
21. *ഹരീന്ദ്രഗണപതി*: ഒരു പീഠത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഗണപതി.
22. *ഏകദന്ത ഗണപതി*. ഈ ഗണപതി നീല നിറത്തോട് കൂടിയതാണ്. ലഡ്ഡു ആണ് പ്രസാദം.
23‌.*സൃഷ്ടി ഗണപതി*: ഈ ഗണപതി ചുവന്ന നിറത്തോട് കൂടിയതാണ്.
24. *ഉദ്ദണ്ഡ ഗണപതി*: ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന 10 കൈകളുള്ള ഗണപതി ആണിത്.
25. *ഋണമോചന ഗണപതി*: ഈ ഗണപതിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫലമാണ് റോസ് ആപ്പിൾ.
26. *ധുണ്ടി ഗണപതി*: കൈയിൽ രുദ്രാക്ഷമാലയാണ് ഈ ഗണപതിക്കുള്ളത്.
27. *ദ്വിമുഖ ഗണപതി*: രണ്ടു മുഖമുള്ള ഗണപതി.എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കാണുന്ന രീതിയിൽ .
28.*ത്രിമുഖ ഗണപതി*: സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള  താമര ആണ് ഇരിപ്പിടം.
29. *സിംഹ ഗണപതി*: ഈ ഗണപതി ധീരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
30. *യോഗ ഗണപതി*: യോഗ മുദ്രയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗണപതി ആണിത്.
31. *ദുർഗ്ഗാ ഗണപതി*: വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ഗണപതി.
32. *സങ്കടഹര ഗണപതി*: എല്ലാ ദു:ഖവും ശമിപ്പിക്കുന്ന ഗണപതിയാണിത്.

#ഭാരതീയചിന്തകൾ