ശ്രീ വെങ്കടേശ സുപ്രഭാതം

**
🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
*കൗസല്യാ സുപ്രജാരാമ പൂര്വാ സന്ധ്യാ പ്രവർതതേ*
*ഉത്തിഷ്ഠ നരശാർദൂല കർത്തവ്യം ദൈവ മാഹ്നികം*
*ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഗോവിന്ദ ഉത്തിഷ്ഠ ഗരുഡധ്വജ*
*ഉത്തിഷ്ഠ കമലാകാന്ത ത്രൈലോക്യം മംഗളം കുരു*
*മാതസ്സമസ്ത ജഗതാം മധുകൈടഭാരേഃ വക്ഷോവിഹാരിണി* *മനോഹര ദിവ്യമൂർത്തേ*
*ശ്രീസ്വാമിനി* *ശ്രിതജനപ്രിയ ദാനശീലേ ശ്രീവേങ്കടേശ ദയിതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*തവസുപ്രഭാതമരവിന്ദ ലോചനേ*
*ഭവതുപ്രസന്നമുഖ ചന്ദ്രമണ്ഡലേ*
*വിധിശങ്കരേന്ദ്ര വനിതാഭിരർചിതേ*
*വൃഷശൈലനാധ ദയിതേ ദയാനിധേ*
*അത്ര്യാദിസപ്ത ഋഷയസ്സമുപാസ്യ സന്ധ്യാം ആകാശസിന്ധുകമലാനി* *മനോഹരാണി*
*ആദായ* *പാദയുഗമർചയിതും പ്രപന്നാഃ*
*ശേഷാദ്രിശേഖരവിഭോ തവ സുപ്രഭാതം*
*പഞ്ചാനനാബ്ജഭവ ഷണ്മുഖ വാസവാദ്യാഃ ത്രൈവിക്രമാദി ചരിതം വിബുധാഃ സ്തുവന്തി*
*ഭാഷാപതിഃ പഠതി വാസര ശുദ്ധിമാരാത് ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതം*
*ഈഷത്പ്രഫുല്ല സരസീരുഹ നാരികേല പൂഗദ്രുമാദി സുമനോഹര പാലികാനാം*
*ആവാതി മന്ദമനിലസ്സഹദിവ്യ ഗന്ധൈഃ*
 *ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതം*
*ഉന്മീല്യനേത്ര യുഗമുത്തമ പഞ്ജരസ്ഥാഃ* *പാത്രാവശിഷ്ട കദലീ ഫല പായസാനി*
*ഭുക്ത്വാഃ സലീലമഥകേളി ശുകാഃ പഠന്തി*
  *ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതം*
*തന്ത്രീപ്രകര്ഷ മധുര സ്വനയാ വിപഞ്ച്യാ* *ഗായത്യനന്ത ചരിതം തവ നാരദോഽപി*
*ഭാഷാസമഗ്ര മസകൃത്കൃതചാരുരമ്യം*
*ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതം*
*ഭൃംഗാവളീ മകരന്ദരസാനുവിദ്ധ ഝംകാരഗീത നിനദൈഃ സഹ സേവനായ*
*നിര്യാത്യുപാന്ത സരസീ കമലോദരേഭ്യഃ*
*ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതം*
*യോഷാഗണേന വരദധ്നി വിമധ്യമാനേ ഘോഷാലയേഷു* *ദധിമന്ഥന തീവ്രഘോഷാഃ*
*രോഷാത്കലിം വിദധതേ കകുഭശ്ച കുംഭാഃ* *ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ ഐതവ സുപ്രഭാതം*
*പദ്മേശമിത്ര ശതപത്ര ഗതാളിവർഗാഃ*
 *ഹര്തും ശ്രിയം കുവലയസ്യ നിജാംഗലക്ഷ്മ്യാ*
*ഭേരീനിനാദമിവ ബിഭ്രതി തീവ്രനാദം*
 *ശേഷാദ്രി ശേഖരവിഭോ തവ സുപ്രഭാതം*
*ശ്രീമന്നഭീഷ്ട വരദാഖില ലോക ബന്ധോ*
 *ശ്രീ ശ്രീനിവാസ ജഗദേക ദയൈക സിന്ധോ*
*ശ്രീദേവതാ ഗൃഹ ഭുജാന്തര ദിവ്യമൂർതേ*
 *ശ്രീ വേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ശ്രീസ്വാമി പുഷ്കരിണികാഽഽപ്ലവ* *നിര്മലാംഗാഃ ശ്രേയോർഥിനോ* *ഹരവിരിഞ്ച സനന്ദനാദ്യാഃ*
*ദ്വാരേ വസന്തി വരവേത്ര ഹതോത്തമാംഗാഃ*
*ശ്രീവേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ശ്രീശേഷശൈല ഗരുഡാചല വേകടാദ്രി നാരായണാദ്രി വൃഷഭാദ്രി വൃഷാദ്രി മുഖ്യാം*
*ആഖ്യാം ത്വദീയ വസതേ രനിശം വദന്തി*
 *ശ്രീ വേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*സേവാപരാഃ ശിവ സുരേശ കൃശാനുധർമ*-
*രക്ഷോ ഽ൦ബുനാഥ* *പവമാന ധനാധി നാഥാഃ*
*ബദ്ധാഞ്ജലിപ്രവിലസ ന്നിജശീര്ഷദേശാഃ*
*ശ്രീവേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ധാടീഷു തേ വിഹഗരാജ മൃഗാധിരാജ നാഗാധിരാജ ഗജരാജ ഹയാധിരാജാഃ*
*സ്വസ്വാധികാര*
*മഹിമാധികമർഥയന്തേ*
 *ശ്രീ വേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*സൂര്യേന്ദു ഭൗമ ബുധവാക്പതി കാവ്യ സൗരി സ്വർഭാനുകേതു* *ദിവിഷത്പരിഷത്പ്രധാനാഃ*
*ത്വദ്ദാസദാസ ചരമാവധി ദാസദാസാഃ*
*ശ്രീവേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ത്വത്പാദധൂളിഭരിത സ്ഫുരതോത്തമാംഗാഃ* *സ്വർഗാപവർഗനിരപേക്ഷ നിജാന്തരംഗാഃ*
*കല്പാഗമാഽഽകലനയാഽഽകുലതാം ലഭംതേ*
*ശ്രീവേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ത്വദ്ഗോപുരാഗ്ര ശിഖരാണി നിരീക്ഷമാണാഃ* *സ്വർഗാപവർഗപദവീം പരമാം ശ്രയന്തഃ
*മര്ത്യാ മനുഷ്യഭുവനേ മതിമാശ്രയന്തേ*
 *ശ്രീ വേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ശ്രീഭൂമിനായക ദയാദി ഗുണാമൃതാബ്ദേ* *ദേവാദിദേവ ജഗദേക ശരണ്യ മൂർതേ*
*ശ്രീമന്നനന്ത ഗരുഡാദിഭി രർചിതാംഘ്രേ*
*ശ്രീവേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ശ്രീപദ്മനാഭ പുരുഷോത്തമ വാസുദേവ* *വൈകുണ്ഠ മാധവ* *ജനാർദന ചക്രപാണേ*
*ശ്രീവത്സചിഹ്ന* *ശരണാഗത പാരിജാത*
*ശ്രീവേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*കന്ദർപ ദർപ ഹര സുന്ദര ദിവ്യ മൂർതേ കാന്താ കുചാംബുരുഹ കുട്മല ലോലദൃഷ്ടേ*
*കല്യാണ നിർമല ഗുണാകര ദിവ്യകീർതേ*
 *ശ്രീ വേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*മീനാകൃതേ കമഠകോല നൃസിംഹ വർണിൻ സ്വാമിൻ*
 *പരശ്വഥതപോധന രാമചന്ദ്ര
*ശേഷാംശരാമ യദുനന്ദന കല്കിരൂപ*
*ശ്രീവേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ഏലാലവംഗ ഘനസാര സുഗന്ധി തീര്ഥം ദിവ്യം* *വിയത്സരിതി ഹേമഘടേഷു പൂര്ണം*
*ധൃത്വാഽഽദ്യ വൈദിക* *ശിഖാമണയഃ പ്രഹൃഷ്ടാഃ*
*തിഷ്ഠന്തി വേങ്കടപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ഭാസ്വാനുദേതി വികചാനി സരോരുഹാണി സംപൂരയംതി നിനദൈഃ* *കകുഭോ വിഹംഗാഃ*
*ശ്രീവൈഷ്ണവാഃ സതത മർത്ഥിതമംഗളാസ്തേ*
*ധാമാഽഽശ്രയന്തി തവ വേങ്കട സുപ്രഭാതം*
*ബ്രഹ്മാദയസ്സുരവരാ സ്സമഹർഷയസ്തേ സന്തസ്സനന്ദനമുഖാസ്ത്വഥ യോഗിവര്യാഃ*
*ധാമാന്തികേ തവ ഹി മംഗള വസ്തു ഹസ്താഃ ശ്രീ വേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ലക്ഷ്മീനിവാസ നിരവദ്യ ഗുണൈക സിന്ധോ സംസാരസാഗര* *സമുത്തരണൈക സേതോ*
*വേദാന്ത വേദ്യ* *നിജവൈഭവ ഭക്ത ഭോഗ്യ* *ശ്രീ വേങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം*
*ഇത്ഥം വൃഷാചലപതേരിഹ സുപ്രഭാതം യേ മാനവാഃ*  *പ്രതിദിനം പഠിതും പ്രവൃത്താഃ*
*തേഷാം പ്രഭാത സമയേ സ്മൃതിരംഗഭാജാം പ്രജ്ഞാം പരാർഥ സുലഭാം പരമാം പ്രസൂതേ*

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔