നാരായണം ഭജേ

നാരായണം ഭജേ നാരായണം – ലക്ഷ്മി
നാരായണം ഭജേ നാരായണം

വൃന്ദാവനസ്ഥിതം നാരായണം – ദേവ

വൃദ്യരഭിഷ്ടുതം നാരായണം

(നാരായണം ഭജേ )

ദിനകരമദ്ധ്യകം നാരായണം – ദിവ്യ

കനകാംബരദരം നാരായണം

(നാരായണം ഭജേ )

പങ്കജലോചനം നാരായണം – ഭക്ത

സങ്കടമോചനം നാരായണം

(നാരായണം ഭജേ )

കരുണാപയോനിധിം നാരായണം – ഭവ്യ

ശരണാഗതനിദിം നാരായണം

(നാരായണം ഭജേ )

രക്ഷിതജഗത്രയം നാരായണം – ചക്ര

ശിക്ഷിതാസുരചയം നാരായണം

(നാരായണം ഭജേ )

അന്ജാനനാശകം നാരായണം – ശുദ്ധ

വിജ്ഞാന ഭാസകം നാരായണം

(നാരായണം ഭജേ )

ശ്രീവൽസബൂഷണം  നാരായണം – നന്ദ

ഗോവൽസപോഷണം നാരായണം

(നാരായണം ഭജേ )

ശങ്കരനായകം നാരായണം – പദ

ഗംഗവിദായകം നാരായണം

(നാരായണം ഭജേ )

ശ്രീകണ്ടസേവിതം നാരായണം – നിത്യ

വികുന്ടവാസിനം നാരായണം

(നാരായണം ഭജേ )