ദൈവദശകം

ദൈവമേ കാത്തുകൊൾകങ്ങു
കൈവിടാതിങ്ങുഞങ്ങളെ ;
നാവികൻ നീ ഭവാബ്ധിക്കൊ-
രാവികൻ  തോണി നിൻ പദം

ഒന്നൊന്നായെണ്ണിയെണ്ണിത്തൊ-
ട്ടെണ്ണും പൊരുലൊടിങ്ങിയാൽ
നിന്നിടും ദൃക്കു പോലുള്ളം
നിന്നിലസ്പന്ദമാകണം

അന്ന വസ്ത്രാദി   മുട്ടാതെ
തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ
ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു
തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ

ആഴിയും തിരയും കാറ്റു-
മാഴവും പോലെ, ഞങ്ങളും
മായയും നിൻ മഹിമയും
നീയുമെന്നുള്ളിലാകണം

നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും ശ്രഷ്ട്ടാ-
വായതും സൃഷ്ടിജാലവും
നീയല്ലോ ദൈവമേ, സൃഷ്ടി-
ക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും

നീയല്ലോ മായയും മായാ-
വിയും മായാവിനോദനും
നീയല്ലോ മായയെ നീക്കി-
സ്സായൂജ്യം നല്കുമാർയ്യനും

നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്തം
നീ തന്നെ വർത്തമാനവും
ഭൂതവും ഭാവിയും വേറ –
ല്ലോതും മൊഴിയു മോർക്കിൽ  നീ

അകവും പുറവും തിങ്ങും-

മഹിമാവാർന്ന നിൻപദം

പുകഴ്ത്തുന്നു  ഞങ്ങളങ്ങു –

ഭഗവാനേ, ജയിക്കുക

ജയിക്കുക മഹാദേവ,

ദീനാവന പാരായണ,

ജയിക്കുക ചിദാനത്ദ

ദയസിന്ദൊ, ജയിക്കുക

ആഴമേറും നിൻ മഹസ്സാ-

മാഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ

ആഴണം വാഴണം നിത്യം

വാഴണം വാഴണം സുഖം.

ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമി

ഭഗവാനഹനാശനൻ

കാരുന്യനിലയൻ  നമ്മെ

കാത്തുകൊള്ളട്ടെ സർവഥാ!