ഗായത്രി അഷ്ടോത്തരശതനാമവലി

ഓം തരുണാദിത്യ സംകാശായൈ നമഃ
ഓം സഹസ്രനയനോജ്ജ്വലായൈ നമഃ
ഓം വിചിത്ര മാല്യാഭരണായൈ നമഃ
ഓം തുഹിനാചല വാസിന്യൈ നമഃ
ഓം വരദാഭയ ഹസ്താബ്ജായൈ നമഃ
ഓം രേവാതീര നിവാസിന്യൈ നമഃ
ഓം പ്രണിത്യയ വിശേഷജ്ഞായൈ നമഃ
ഓം യംത്രാകൃത വിരാജിതായൈ നമഃ
ഓം ഭദ്രപാദപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഗോവിംദപദഗാമിന്യൈ നമഃ
ഓം ദേവര്ഷിഗണ സംതുസ്ത്യായൈ നമഃ
ഓം വനമാലാ വിഭൂഷിതായൈ നമഃ
ഓം സ്യംദനോത്തമ സംസ്ഥാനായൈ നമഃ
ഓം ധീരജീമൂത നിസ്വനായൈ നമഃ
ഓം മത്തമാതംഗ ഗമനായൈ നമഃ
ഓം ഹിരണ്യകമലാസനായൈ നമഃ
ഓം ധീജനാധാര നിരതായൈ നമഃ
ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ
ഓം യോഗധാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം നടനാട്യൈക നിരതായൈ നമഃ
ഓം പ്രാണവാദ്യക്ഷരാത്മികായൈ നമഃ
ഓം ചോരചാരക്രിയാസക്തായൈ നമഃ
ഓം ദാരിദ്ര്യച്ഛേദകാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം യാദവേംദ്ര കുലോദ്ഭൂതായൈ നമഃ
ഓം തുരീയപഥഗാമിന്യൈ നമഃ
ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ
ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ
ഓം ഗംഗായൈ നമഃ
ഓം ഗൗതമ്യൈ നമഃ
ഓം ഗരുഡാസനായൈ നമഃ
ഓം ഗേയഗാനപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഗൗര്യൈ നമഃ
ഓം ഗോവിംദപദ പൂജിതായൈ നമഃ
ഓം ഗംധര്വ നഗരാകാരായൈ നമഃ
ഓം ഗൗരവര്ണായൈ നമഃ
ഓം ഗണേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം ഗുണാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം ഗുണവത്യൈ നമഃ
ഓം ഗഹ്വര്യൈ നമഃ
ഓം ഗണപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം ഗുണത്രയ സമായുക്തായൈ നമഃ
ഓം ഗുണത്രയ വിവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം ഗുഹാവാസായൈ നമഃ
ഓം ഗുണാധാരായൈ നമഃ
ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ
ഓം ഗംധര്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഗാര്ഗ്യ പ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഗുരുപദായൈ നമഃ
ഓം ഗുഹ്യലിംഗാംഗ ധാരിന്യൈ നമഃ
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സൂര്യതനയായൈ നമഃ
ഓം സുഷുമ്നാഡി ഭേദിന്യൈ നമഃ
ഓം സുപ്രകാശായൈ നമഃ
ഓം സുഖാസീനായൈ നമഃ
ഓം സുമത്യൈ നമഃ
ഓം സുരപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം സുഷുപ്ത വ്യവസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം സുദത്യൈ നമഃ
ഓം സുംദര്യൈ നമഃ
ഓം സാഗരാംബരായൈ നമഃ
ഓം സുധാംശുബിംബവദനായൈ നമഃ
ഓം സുസ്തന്യൈ നമഃ
ഓം സുവിലോചനായൈ നമഃ
ഓം സീതായൈ നമഃ
ഓം സര്വാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം സംധ്യായൈ നമഃ
ഓം സുഫലായൈ നമഃ
ഓം സുഖദായിന്യൈ നമഃ
ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ
ഓം സുവാസായൈ നമഃ
ഓം സുശ്രോണ്യൈ നമഃ
ഓം സംസാരാര്ണവതാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം സാമഗാന പ്രിയായൈ നമഃ
ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ
ഓം സര്വാഭരണപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
ഓം വിമലാകാരായൈ നമഃ
ഓം മഹേംദ്ര്യൈ നമഃ
ഓം മംത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാസിദ്ധ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ
ഓം മധുസൂദന ചോദിതായൈ നമഃ
ഓം മീനാക്ഷ്യൈ നമഃ
ഓം മധുരാവാസായൈ നമഃ
ഓം നാഗേംദ്ര തനയായൈ നമഃ
ഓം ഉമായൈ നമഃ
ഓം ത്രിവിക്രമ പദാക്രാംതായൈ നമഃ
ഓം ത്രിസ്വര്ഗായൈ നമഃ
ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ
ഓം സൂര്യമംഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രമംഡല സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
ഓം വഹ്നിമംഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം വായുമംഡല സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
ഓം വ്യോമമംഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം ചക്രിണ്യൈ നമഃ
ഓം ചക്ര രൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം കാലചക്ര വിതാനസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രമംഡല ദര്പണായൈ നമഃ
ഓം ജ്യോത്സ്നാതപാനുലിപ്താംഗ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാമാരുത വീജിതായൈ നമഃ
ഓം സര്വമംത്രാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം ധേനവേ നമഃ
ഓം പാപഘ്ന്യൈ നമഃ
ഓം പരമേശ്വര്യൈ നമഃ