ഇന്ദ്ര ദേവന്മാർ

പതിനാലു ഇന്ദ്രന്മാരിൽ ഏഴാമൻ പുരന്ദരനാകുന്നു. വൃത്രൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ശരീരത്തെ പുരമെന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ച് പിളര്ക്കുന്നവനാകയാൽ ഇന്ദ്രൻ പുരന്ദരനാകുന്നു. ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രൻ മന്ത്രദ്യുമ്നൻ ആകുന്നു. ദേവതകളുടെ ശക്തി നിലനിർത്തുന്നതും നഷ്ടപ്പെട്ട ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതും മന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാകുന്നു. എട്ടു മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് (എട്ടു അഷ്ടമങ്ങളിലായി) വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഋഗ്വേത മന്തങ്ങൾ ദേവതകളെ ശക്തിയുക്തരാക്കി നിർതുന്നതിനാൽ ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രൻ മന്ത്രദ്യുമ്നൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. രണ്ടിന്ദ്രന്മാർ ആയി അറിയപ്പെടുന്ന ഇവർ തത്വത്തിൽ ഒരേ സ്വരൂപം തന്നെയാകുന്നു. മന്ത്രദ്യുമ്നൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രന്റെ അവതാരമാകുന്നു കുന്തീ പുത്രനായ അര്ജുനൻ. വിഷ്ണു, വായു, അനന്തൻ, ഇന്ദ്രൻ എന്നിവർ നാൽവരുടെയും ശക്തികലോടുകൂടിയവനായ അര്ജുനൻ, സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രൻ തന്നെയായി പ്രകീർതിപ്പെടുന്നു. നാൽവരിൽ വായുവിന്റെ പ്രഭാവം അർജുനനിൽ അധികരിച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബാലി എന്ന വാനര ശ്രേഷ്ടനും പുരന്ദരനെന്നു അറിയപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രവംശത്തിൽ ജനിച്ച വിശ്വാമിത്രന്റെ പിതാവ് ഗാധിരാജൻ, മന്ത്രദ്യുമ്നന്റെ അവതാരമാകുന്നു. ഇക്ഷ്വാകു പുത്രനായ വികുക്ഷി ഇന്ദ്രന്റെ അവതാരമാകുന്നു. രാമ പുത്രനായ കുശനും ഇന്ദ്രന്റെ അവതാരമാകുന്നു.
ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ, പുരേന്ദ്രൻ,ഗാധി, ബാലി, അര്ജുനൻ, വികുക്ഷി, കുശൻ എന്നിവർ എഴിന്ദ്രന്മാരായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു.
(അവലംബം: ഗരുഡ മഹാപുരാണം , ബ്രഹ്മകാണ്ടം, അംശം മൂന്ന്, (മോക്ഷകാണ്ടം) അദ്ധ്യായം – 28)

ഇന്ദ്ര ദേവന്മാർ

പതിനാലു ഇന്ദ്രന്മാരിൽ ഏഴാമൻ പുരന്ദരനാകുന്നു. വൃത്രൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ശരീരത്തെ പുരമെന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ച് പിളര്ക്കുന്നവനാകയാൽ ഇന്ദ്രൻ പുരന്ദരനാകുന്നു. ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രൻ മന്ത്രദ്യുമ്നൻ ആകുന്നു. ദേവതകളുടെ ശക്തി നിലനിർത്തുന്നതും നഷ്ടപ്പെട്ട ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതും മന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാകുന്നു. എട്ടു മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് (എട്ടു അഷ്ടമങ്ങളിലായി) വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഋഗ്വേത മന്തങ്ങൾ ദേവതകളെ ശക്തിയുക്തരാക്കി നിർതുന്നതിനാൽ ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രൻ മന്ത്രദ്യുമ്നൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. രണ്ടിന്ദ്രന്മാർ ആയി അറിയപ്പെടുന്ന ഇവർ തത്വത്തിൽ ഒരേ സ്വരൂപം തന്നെയാകുന്നു. മന്ത്രദ്യുമ്നൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രന്റെ അവതാരമാകുന്നു കുന്തീ പുത്രനായ അര്ജുനൻ. വിഷ്ണു, വായു, അനന്തൻ, ഇന്ദ്രൻ എന്നിവർ നാൽവരുടെയും ശക്തികലോടുകൂടിയവനായ അര്ജുനൻ, സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രൻ തന്നെയായി പ്രകീർതിപ്പെടുന്നു. നാൽവരിൽ വായുവിന്റെ പ്രഭാവം അർജുനനിൽ അധികരിച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബാലി എന്ന വാനര ശ്രേഷ്ടനും പുരന്ദരനെന്നു അറിയപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രവംശത്തിൽ ജനിച്ച വിശ്വാമിത്രന്റെ പിതാവ് ഗാധിരാജൻ, മന്ത്രദ്യുമ്നന്റെ അവതാരമാകുന്നു. ഇക്ഷ്വാകു പുത്രനായ വികുക്ഷി ഇന്ദ്രന്റെ അവതാരമാകുന്നു. രാമ പുത്രനായ കുശനും ഇന്ദ്രന്റെ അവതാരമാകുന്നു.
ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ, പുരേന്ദ്രൻ,ഗാധി, ബാലി, അര്ജുനൻ, വികുക്ഷി, കുശൻ എന്നിവർ എഴിന്ദ്രന്മാരായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു.
(അവലംബം: ഗരുഡ മഹാപുരാണം , ബ്രഹ്മകാണ്ടം, അംശം മൂന്ന്, (മോക്ഷകാണ്ടം) അദ്ധ്യായം – 28)