ദ്രൌപതി 5 പേരുടെ പത്നിയാകാൻ ഉണ്ടായ അവസ്ഥ.

പണ്ട് കൃതയുഗത്തിൽ ഒരുനാൾ പത്നീ സമേതരയായി രുദ്രനും ഭാര്യ പാർവതിയും, ഇന്ദ്രനും ശചിയും, യമദേവനും ശ്യാമളയും , അശ്വനിടെവന്മാരും ഉഷയും, ബ്രഹ്മദേവനെ സന്ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. . ഹാവവും, ഭാവവും, വിലാസവുമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഭാര്താക്കന്മാരോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. അതെല്ലാം കണ്ടു കോപിഷ്ടനായ ബ്രഹ്മാവ്‌ “നിങ്ങൾ ഇളകിയാടുന്നവരാകയാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളായി ജനിക്കട്ടെ ” എന്ന് അവരെ ശപിച്ചു. “അവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഭര്താകാന്മാരോട് ചെരുന്നവരാകട്ടെ ” എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശപ്തരായ സ്ത്രീകൾ മേരുപർവതതിലെത്തി ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പെടാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന്. ബ്രഹ്മാവ്‌ ആ സമയത്ത് മേരുപർവതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. “ബ്രഹ്മദേവനെ നമുക്ക് വഞ്ചിക്കാം”എന്നുള്ളിൽ വിചാരിച്ചു സ്ത്രീകൾ നിശബ്ദരായി അവിടെ കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാഴ്ചക്കാലമങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു പോയി. നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ അവരെ കാണാനിടയായ ബ്രഹ്മാവ്‌ “മൂന്നാഴ്ച്ചക്കാലം ” എന്നെ വഞ്ചിച്ചു മറഞ്ഞിരിക്കയാലും, നാലാ വാരത്തിൽ എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുകയാലും , എന്റെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിക്കയാലും നാല് ജന്മങ്ങൾ പിന്നിടുംവരെയും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവാകട്ടെ എന്ന് വീണ്ടുമാവരെ ശപിച്ചു. നാല് ജന്മങ്ങളിലും നിങ്ങൾ നാൽവരും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കുടി കൊള്ളുന്നവരായിരിക്കും. രണ്ടാം ജന്മത്തിൽ നിങ്ങള്ക്ക് പരപുരുഷ ഗമനമെന്ന ദോഷം വന്നു ചേരും. മൂന്നാം ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭര്താക്കന്മാരോട് കൂടിചേരുന്നവരാകും. ഒന്നാം ജന്മത്തിലും നാലാം ജന്മത്തിലും പരപുരുഷ ഗമന യോഗമുണ്ടാവുകയില്ല, ശാപവാക്യതോടൊപ്പം ബ്രഹ്മാവ്‌ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബ്രഹ്മശാപമേട്ടുവാങ്ങിയ സ്ത്രീകൾ കാര്യവിചാരം നടത്തി. മനുഷ്യരുമായി സങ്കമിക്കുകയെന്നതു നിന്ന്യമാണ് . ഉത്തമ സങ്കമം ദൈവനിസ്ച്ചയമായിട്ടു മാത്രമേ വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ. ദേവന്മാരിൽ ഉത്തമൻ വായുദേവൻ ആണ്. അങ്ങിനെ അവർ വായുദേവ പത്നിയായ ഭാരതി ദേവിയെ തപസ്സു ചെയ്തു. ആയിരം വര്ഷം തപസ്സു ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭാരതി ദേവി പ്രത്യക്ഷയായി. ബ്രഹ്മ ശാപം എല്ലാം ധരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. വായുദെവനുമായി സങ്കമിക്കുന്നതായാൽ ഞങ്ങള്ക്ക് പരപുരുഷ ഗമനം വന്നു ഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വരും ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ നാൽവരും ഒരു ശരീരമായിരിക്കുന്നതിനും അന്യഗാത്വം വന്നു ഭാവിക്കതെയിരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതാണെന്നു അവര്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം ഭാരതി ദേവി അപ്രത്യക്ഷയായി.
അനന്തരം പാർവതി തുടങ്ങിയ നാല് സ്ത്രീകളോടും ചേർന്ന്, ഏക ശരീരിണിയായി ഭാരതി ദേവി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. ശിവൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രിയായി ട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. കർമങ്ങൾക്ക് ഐക്യ രൂപം കൈവരിക്കുന്നതിന് വിഷ്നുദെവനെ തപസ്സു ചെയ്തു പ്രീതനാക്കി. വിഷ്നുദെവൻ പ്രത്യക്ഷനായി “നിങ്ങള്ക്ക് കൃഷ്നാവതാരത്തിൽ നിങ്ങളിചിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭാര്തൃ സംയോഗമുണ്ടാകുമെന്നു” എന്ന വരം ഭാരതി ദേവിക്ക് നല്കുകയും ചെയ്തു. രുദ്രന്റെ സംയോഗമുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും, ബ്രഹ്മദെവന്റെ മുന്നിൽ വിലാസഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചവരിൽ പാർവതി ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും വിഷ്ണു വ്യക്തമാക്കി. പരപുരുഷാഗമനം പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഭാര്തൃ സങ്കമം ഉണ്ടാവുകയെന്നും ദേവൻ അരുളി ചെയ്തു ദേവൻ അപ്രത്യക്ഷനായി.
അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കയും ഏക ശരീരത്തോടെ നളകന്യകാസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കയും ചെയ്തു. പൊതുവിൽ ഇന്ദ്രസേന എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു. കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുഗ്ദലൻ എന്ന മുനിയെ കാണുകയും , ആ നിമിഷം തന്നെ ഏക ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന അവര്ക്ക് മുനിയിൽ കാമമുദിചു. അപ്പോൾ തന്നെ വായുദേവൻ, മുഗ്ദനിൽ പ്രവേശിക്കയും , മുനി അറിയാതെ തന്നെ മുനി ശരീരത്തിലൂടെ സ്വന്തം ഭാര്യയായ ഭാരതിയോടോത് രമിക്കയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രസേനാ ശരീരത്തിൽ ശചി തുടങ്ങിയ മറ്റു സ്ത്രീകള്ക്ക് ഭർതൃ സംയോഗം ഉണ്ടായതുമില്ല. വായുദേവൻ പിൻവാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദ്രസേന ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കയും ദ്രൗപതിയായി അവതരിക്കയും ചെയ്തു.
അര്ജുനൻ ദ്രൌപതിയോട് സംഗമിച്ച വേളയിൽ, ശചി ഭാര്താവായ ഇന്ദ്രനോട് ചേരുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ശ്യാമള ആദികളുടെ സാന്നിധ്യം ദ്രൌപതിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യുധീഷ്ടരാൻ, ദ്രൗപതിയെ സംഗമിച്ച വേളയിൽ, ശ്യാമളയും യമദേവനും തമ്മിലാണ് വേഴ്ച നടന്നത് . ഭീമസേനന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ദ്രൗപതിയുമായി സംഗമിച്ചത് വായുദേവൻ ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ദ്രൌപതി, ഭാരതി തന്നെയായിരുന്നു.. നകുല സഹദെവന്മാർ, ദ്രൗപതിയുമായി സംഗമിച്ചപ്പോൾ, ദ്രൌപതി , ഉഷ ആയിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഓരോ സംഗമ വേളയിലും അതാതു ദേവനും, ദേവിയും മാത്രമാണ് ദ്രൌപതി ദേഹവുമായി സംഗമിക്ക യുണ്ടായത് . ആാകയാൽ അവര്ക്ക് അന്യഗാത്വ ദോഷം വന്നു ചേരുകയോ , ബ്രഹ്മ ശാപം നിഷ്ഫല മാകുകയോ ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണയുടെ ശരീരത്തിൽ, ദേവന്മാരുടെയും, ദേവിമാരുടെയും സംഗമത്തിൽ അസാങ്ങത്യമില്ലെന്നു അറിയുക
(ശ്രീ കൃഷ്ണൻ ഗരുടനോട് പറഞ്ഞത്) (അവലംബം:ഗരുഡ മഹാപുരാണം , ബ്രഹ്മകാണ്ടം , അംശം മൂന്ന് , അദ്ധ്യായം – 17 – ഭാരത്യാദി മര്ത്യ ദേഹ സമ്പ്രാപ്ത്യാദി നിരൂപണം)