നവ ദുർഗ്ഗ🌹🌹 കാളരാത്രി 7️⃣

🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️

🌹നവ ദുർഗ്ഗ🌹
🌹 കാളരാത്രി 7️⃣
ദേവി🌹
നവദുർഗ്ഗ ഭാവങ്ങളിൽ ഏഴാമത്തെ ഭാവമാണ്
കാളരാത്രി. നവ രാത്രിയിൽ ഏഴാം ദിവസമായ ദുർഗ്ഗാദേവിയെ കാളരാത്രിഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. കാളരാത്രി എന്നതിന് ഇരുണ്ട രാത്രി എന്നർത്ഥം വരുന്നു.കാലനെയും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ കാളരാത്രിയായി എന്നും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് കാലനായി മരണം സമ്മാനിക്കുന്ന തിനാൽ കാളരാത്രി ആയി എന്നും രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കാണുന്നു. ദുർഗ ഭാവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭീഭത്സ ഭാവമാണ് കാളരാത്രി. ഇരുളിൻ്റെ (കറുപ്പ്) നിറത്തോടു കൂടിയ ശക്തി സ്വരൂപമാണ് കാളരാത്രി .4 കൈകളോടെ കൂടിയതാണ് ധ്യാന രൂപം. ദേവി കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാല ഇടിമിന്നൽ പോലെയാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂക്കിലൂടെ തീജ്വാലകൾ
വരുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ ഭയത്തെ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കഴുതയാണ് ദേവിയുടെവാഹനം. കാളരാത്രി എന്ന രൂപം ധരിച്ചാണ് ദുർഗ്ഗാദേവി രക്തബീജൻ എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത്. ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ഓരോ തുള്ളി ചോരയിൽ നിന്നും നിരവധി അസുരന്മാർ ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ രക്ത പാനം ചെയ്ത് അസുര വധം ചെയ്ത കഥ മാർക്കണ്ഡേയപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. ശുഭാ കാരി എന്നും കാളരാത്രി ദേവി അറിയപ്പെടുന്നു. കാഴ്ചയിൽ ഭയാനകമാ ണെങ്കിലും അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി ജ്ഞാനത്തെ നൽകുന്നതിലാണ് അങ്ങനെപറയുന്നത്. യോഗികളും സാധകനും നവരാത്രി ഏഴാമത്തെ ദിവസം സഹസ്രധാര ചക്രത്തിൽദേവിയെ ധ്യാനിക്കുന്നു. കാളരാത്രി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രപഞ്ച വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു കൊടുക്കും.
നവരാത്രിക്ക് ഏഴാം നാൾ സപ്തമിക്കു കാളരാത്രിഭാവത്തിൽ ദേവിയെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവി ഭക്തർക്ക് നിർഭയത്വവും, ക്ഷമയും നൽകും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നവഗ്രഹദോഷങ്ങളും ശമിപ്പിക്കും. നല്ല വിശ്വാസത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും ആയിരിക്കണം ആരാധന നടത്തേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം.
🌹ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം🌹
🌹ഏകവേണീ
ജപാ കർണ്ണപൂര
നഗ്ന ഖരാസ്ഥിതാ
ലംബോഷ്ഠി
കർണ്ണികാകർണ്ണി
തൈലാഭ്യക്ത
ശരീരിണി
വാമ പാദോല്ല
സല്ലോഹ
ലതാകണ്ടക ഭൂഷണാ
വർധന മൂർധ്വജാ
കൃഷ്ണാ
കാളരാത്രിർ
ഭയങ്കരീ:🌹
🎪🔺🎪🔺🎪🔺🎪 🔥 രചന🔥