രാവണൻ എങ്ങനെ ലങ്കാധിപതിയായി? അതോടൊപ്പംപുഷ്പകവിമാനം കുബേരനിൽനിന്നും എങ്ങനെകരസ്ഥമാക്കി?

രാവണൻ എങ്ങനെ ലങ്കാധിപതിയായി? അതോടൊപ്പം

പുഷ്പകവിമാനം കുബേരനിൽനിന്നും എങ്ങനെ

കരസ്ഥമാക്കി?

രാക്ഷസർ ദേവന്മാരെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചതിൻറെ ഫലമായി അവർ മഹാവിഷ്ണുവിനെക്കണ്ട് സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു. മഹാവിഷ്ണു അവരെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പും നൽകി. മഹാവിഷ്ണുവിനാൽ പരാജിതരായ രാക്ഷസന്മാർ (മാല്യവാൻ, സുമാലി എന്നിവർ. അതിൽ മാലിയെയും അവരുടെ പടയാളികളെയും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സുദർശനചക്രമുപയോഗിച്ച് വധിച്ചിരുന്നു) ലങ്കയുപേക്ഷിച്ച് പാതാളത്തിൽപ്പോയി ഒളിച്ചുതാമ സിച്ചു. കൂടെ സുമാലിയുടെ പുത്രി കൈകസിയെയും കൂട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ശൂന്യമായ ലങ്കയെ വിശ്രവസ്സ് തൻറെ മകൻ വൈശ്രവണന്‌ (കുബേരന്) നൽകി.
പിന്നീടൊരുദിവസം സുമാലിയും പുത്രികൈകസിയും ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ, ബന്ധുക്കളാരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നന്വേ ഷിക്കുവാനായിറങ്ങി. അപ്പോൾ പൗലസ്ത്യതനയനായ വിശ്രവസ്സിൻറെ മകൻ കുബേരൻ തൻറെ പിതാവിനെ വന്ദിപ്പാൻ ആകാശത്തുകൂടി പുഷ്പകവിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുപോകുന്നത് കാണുവാനിടയായി. ”ഉത്സാഹ മുണ്ടെ ങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പുത്രൻ നിനക്കുമുണ്ടാകും” എന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, കൈകസി വിശ്രവ സ്സിനെ സ്വയം സേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതുവഴി, സൂര്യാസ്തമയസമയത്ത് ഗർഭംധരിച്ച കൈകസിക്ക് മഹാക്രൂരന്മാരും എന്നാൽ അതിശക്തന്മാരും അതുല്യ പരാക്രമികളും ആയ രണ്ടുപുത്രന്മാരും ഒരുപുത്രിയും ജനിച്ചു. അവർ രാവണനും, കുംഭകർണ്ണനും, ശൂർപ്പണഖ യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നാലാമത്തെ പുത്രൻ വിഭീഷണൻ മഹാവിദ്വാനും, സാത്വികനും ആയിരുന്നു. ഈ നാലു പേരും ഒരേ പ്രസവത്തിൽത്തന്നെ ജനിച്ചവരാണ്. പുത്ര ന്മാർ മൂവരും വളർന്ന് ഗോകർണത്തു പ്രവേശിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെനിനച്ച് തപസ്സു തുടങ്ങി. ”മനുഷ്യനായി പിറന്നവനൊഴിച്ച് ബാക്കി ആരാലും കൊല്ലപ്പെടരുത് ”എന്നവരമാണ് രാവണന് ലഭിച്ചത്. കുംഭകർണ്ണൻറെ നാവിൽ കയറിയ സരസ്വതീദേവി ”നിർദേത്വം” (ദേവന്മാ രില്ലാത്ത അവസ്ഥ) എന്ന വാക്കിനെ പിഴപ്പിച്ച് “നിദ്രത്വം” എന്നാക്കിത്തീർത്തതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള വരം കുംഭക ർണ്ണന് ലഭിച്ചു. കൽപാവസാന കാലത്തോളം സങ്കടമി ല്ലാതെ ഭാഗവതോത്തമനായി ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള വരo ബ്രഹ്‌മാവ്‌ വിഭീഷണനുo നൽകി.
ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് സുമാലിയും പുത്രന്മാരും രാവണാ ദികളെക്കാണാനെത്തി. സുമാലിയുടെപുത്രൻ പ്രഹ സ്തൻ രാവണനോട് പറഞ്ഞു, ”ലങ്കാപുരി രാക്ഷസവംശ ത്തിൻറെ ആസ്ഥാനമാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിനെഭയന്ന് രാക്ഷസർ ലങ്ക ഉപേക്ഷിച്ച് പാതാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചു താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോൾ രാവണന് അമരത്വവര വും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈശ്രവണിൽ നിന്നും ലങ്ക തിരിച്ചുപിടിച്ച് വീണ്ടും നിശാചരന്മാരെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കണം”. പ്രഹസ്തൻറെ വാക്യംകേട്ട് രാവ ണൻ പ്രഹസ്തനെത്തന്നെ ദൂതനാക്കി വൈശ്രവണൻറെ പക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു.
പ്രഹസ്തൻറെ വാക്യം കേട്ടിട്ട് വൈശ്രവണൻ (കുബേ രൻ) പറഞ്ഞു, ”തന്നുടെസോദരനായ ദശാനനോടുകൂടി വസിക്കാനാണ് എനിക്കും ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് ദശാനനെ നീ ഇങ്ങോട്ടുവരുത്തുക. എനിക്ക് അടുത്തു കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ”. പ്രഹസ്തൻ പോയശേഷം അന്നുതന്നെ കുബേരൻ തൻറെപിതാവിനെക്കണ്ട് വന്ദിച്ച് ദശാനനദൂതവാക്യങ്ങളറിയിച്ചു. അപ്പോൾ വിശ്രവസ്സ് മകനോട് പറഞ്ഞു,
“നല്ലതല്ലേതുമവൻ ദുഷ്ടനെത്രയും
നല്ലതു നീയിങ്ങു പോരിക വൈകാതെ
അർത്ഥകളത്രപുത്രാദിജനത്തൊടു-
മത്രൈവ സത്വരം വാങ്ങി വസിക്ക നീ
സങ്കടമേതും വരാതെ ദിനംപ്രതി
ശങ്കരാജ്ഞാകരനായിരിക്കാമെടോ!
കൈലാസശൈലാന്തികേ പുരവും തീർത്തു
കാലാരിഭക്തനായ് (ശിവഭകതനായി) വാഴ്ക മേലിൽ ഭവാൻ”.
അതിൻപ്രകാരം കുബേരൻ ലങ്ക ഉപേക്ഷിച്ച് ബന്ധുമിത്രാ ദികളോടുംകൂടി കൈലാസത്തിനടുത്തുള്ള അളകാപുരി യിൽവസിച്ച് പരമശിവനെ ഭജിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
വൈശ്രവണൻറെ ലങ്കാപരിത്യാഗത്തിനുശേഷം രാവണൻ, ബ്രഹ്‌മാവിൻറെ വരപ്രസാദത്തിനാൽ ലങ്കാധിപനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അനുജനായ കുംഭകർ ണ്ണനു ചിത്രമായ ഉറക്കറ തീർത്തുകൊടുത്തു. സഹോദരൻ നിദ്രാവശഗതനാകയാൽ ഖേദപരവശനായി രാവണൻ ബ്രഹ്‌മാവിനെ തൻറെ സങ്കടമുണർത്തിച്ചു.
രാവണൻറെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ബ്രഹ്‌മാവ്‌,
“ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാലൊരു വാസരം (ദിവസം)
വേറായിരിക്കുമുറക്കമവനിനി
മറ്റേതുമാവതില്ലെന്നരുളിച്ചെയ്തു
തെറ്റെന്നവിടെ മറഞ്ഞു വിരിഞ്ചനും”…….കുംഭകർണ്ണന് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരുദിവസം ഉണരാമെന്നു ബ്രഹ്‌മാവ് അനുഗ്രഹംനൽകി.
രാവണൻ നിരന്തരം മൂന്നുലോകങ്ങൾക്കും ദുരിതം നിർ മ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഘോരവനത്തിൽ വച്ച് രാക്ഷസന്മാരുടെ വിശ്വകർമ്മാവും ദിതിയുടെ പുത്ര നുമായ മയനെ കണ്ടുമുട്ടി. മയനുമായുള്ള സംഭാഷണ ത്തിൽ, തൻറെ മകൾ ഹേമയ്ക്ക് യൗവ്വനപ്രായമായെന്നും അവൾക്ക് യോഗ്യനായ ഒരു പുരുഷനെത്തേടി നടക്കുക യാണെന്നുമുള്ള കാര്യം മയനിൽനിന്നും രാവണൻ കേട്ട റിഞ്ഞു. രാവണനാകട്ടെ, താൻ പൗലസ്ത്യപൗത്രനും ലങ്കാ ധിപനുമായ രാവണനാണെന്നും ഹേമയെ കല്യാണം കഴി ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും മയനോട് പറഞ്ഞതിൻ പ്രകാ രം, ശോഭനമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ മയൻ പുത്രിഹേമയെ (മണ്ഡോദരി) രാവണനു കന്യാദാനം ചെയ്തുകൊടുത്തു. സ്ത്രീധനവും ഒരുവേലും മയൻ ആ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ രാവണനുനൽകി. ഈ വേലുകൊണ്ട് താഡ നമേൽക്കുന്ന വൻ ആരുതന്നെയായാലും അവൻതൽക്ഷണം മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈവേലിൻറെ പ്രത്യേകത. അസുരചക്രവർത്തിയായ വൈരോചനൻറെ (വൈരോ ചനൻ, പ്രഹ്ലാദൻറെ പുത്രനും മഹാബലിയുടെ പിതാവു മാണ്) ദൗഹിത്രി (പൗത്രി) യായ വൃത്രജ്വാലയെ കുംഭകർ ണ്ണനെക്കൊണ്ട് വിവാഹംകഴിപ്പിച്ചു. (വൃത്രജ്വാല മഹാ ബലിയുടെ പുത്രിയാണ്). ഗന്ധർവ്വരാജനും മഹാത്മാവു മായ ശൈലൂഷൻറെപുത്രി സരമയെ വിഭീഷണനും പാണിഗ്രഹണo ചെയ്തു. രാവണസഹോദരി ശൂർപ്പണ ഖയെ കാലഖഞ്ജവംശത്തിൽപിറന്ന വിദ്യുജ്ജിഹ്വനെന്ന രാക്ഷസനു വിവാഹംകഴിച്ചുകൊടുത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യ ത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു. തൻറെ ചിറ്റമ്മയുടെ മക്കളായ ഖരൻ, ദൂഷണൻ, ത്രിശിരസ്സ് എന്നീ രാക്ഷസന്മാരെ സഹാ യത്തിനായി കൂടെഅയച്ചു. വളരെക്കാലം ചെല്ലുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ വിദ്യുജ്ജിഹ്വൻ മരിച്ചുപോയി. ക്രൗഞ്ചി എന്ന മറ്റൊരു സഹോദരിയെ ഖഡ്ഗജ്ജിഹ്വൻ എന്ന രാക്ഷസന് കല്യാണംകഴിപ്പിച്ച് പരലങ്കയിൽ താമസി പ്പിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ സഹോദരി കുംഭിനസിയെ മധു എന്നരാക്ഷസനും കല്യാണംകഴിപ്പിച്ച് മധുവനത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു. (ക്രൗഞ്ചിയും കുംബിനസിയും രാവണ ൻറെ ചിറ്റപ്പൻ സുമാലിയുടെ പുത്രിമാരാണ് .കുംബിനസി യുടെ പുത്രനാണ് ലവണാസുരൻ).
രാവണനും മണ്ഡോദരിക്കും ജനിച്ച ആദ്യപുത്രനാണ് മേഘനാദൻ. ജനിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ മേഘനാദംപോലെ രോദനംചെയ്കയാൽ മേഘനാദൻ എന്ന പേരു ലഭിച്ചു.
രാവണൻറെ ദുർഭരണം കേട്ടറിഞ്ഞ കുബേരൻ ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് രാവണനോട് ”അധർമ്മം ചെയ്യരുത്” എന്ന് പറഞ്ഞു. വിഭീഷണൻ ആ ദൂതനെ സൽക്കരിച്ചി രുത്തി. എന്നാൽ രാവണൻ ദൂതവാക്യങ്ങൾകേട്ട് തൻറെകൈകൾ ഞെരിച്ചട്ടഹാസംചെയ്ത് ക്രോധത്തോടെ വാളെടുത്ത് ദൂതനെവെട്ടിനുറുക്കി. ( ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം വിഭീഷ ണൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് വാത്മീകിരാമായണത്തിലും അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ശ്രീരാമദൂതനായ ഹനു മാനെ വധിക്കാൻ രാവണൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആയുധപാണിയോട് ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ വിഭീഷണൻ തടഞ്ഞിട്ട് ”അരുതരുതു ദുരിതമിതു ദൂതനെക്കൊല്ലുകെ ന്നാർക്കടുത്തു നൃപന്മാർക്കു ചൊല്ലീടുവിൻ?” എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ സുന്ദകാണ്ഡത്തിൽ വിവരിക്കുമ്പോൾ, ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ രാവണൻ കുബേരദൂതനെ വിഭീഷ ണൻറെ മുമ്പിൽവെച്ച് വധിച്ചതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇവിടെ വൈരുദ്ധ്യം കാണുന്നതിനാൽ, ഇക്കാര്യം ഉത്തര കാണ്ഡത്തിൻറെ രചയിതാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയ ത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു). പിന്നീട് ക്രോധത്തോടെ കുബേരനെ ജയിക്കാൻ രഥത്തിൽക്കയറി അളകാപുരി യിലോട്ടുയാത്രയായി. പെരുംപടയോടുകൂടി മാരീചൻ, സാരണൻ, വീരൻ, മഹോദരൻ, മഹാപാർശ്വൻ, ധുമ്രാ ക്ഷൻ എന്നീ ആറുസേനാനായകരും പ്രഹസ്തനും മുന്നിൽ നിന്ന് യുദ്ധംചെയ്തു. കുബേരൻറെ നാലായിരംയക്ഷ പ്പടയിൽ ആയിരത്തെ മഹോദരൻ കൊലചെയ്തു. പ്രഹ സ്തനും ആയിരത്തെക്കൊലചെയ്തു. മാരീചനാകട്ടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തെയുമൊടുക്കി. കുബേരൻ ആഗ്നേയാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ രാവണൻ വരുണാസ്ത്രംകൊണ്ട് അതിനെത്തടഞ്ഞു. പിന്നെ മായാ യുദ്ധത്തിൽക്കൂടി രാവണൻ കുബേരനെ മോഹിപ്പിച്ച് ആലസ്യത്തോടെ നിലംപതിപ്പിച്ചു. ഇതുകണ്ടുനിന്ന മുനി മാരും ദേവന്മാരും കുബേരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ദീർഘ നിശ്വാസത്തോടെ കുബേരൻ കണ്ടുനിൽക്കെ, രാവണൻ വൈശ്രവണൻറെ പുഷ്പകവിമാനത്തെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി.
അപഹരിച്ച പുഷ്പകവിമാനത്തിൽക്കയറി ലങ്കയി ലോട്ടു വരുന്നവഴിയിൽ രാവണൻ ശരവണദേശത്തെ ത്തിയപ്പോൾ (പരമശിവൻ നൃത്തമാടുന്നസ്ഥലം) പുഷ്പകവിമാനം അവിടെ ഉറച്ചുപോയി. കാരണമറി യാതെ വിഷമിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, നന്ദീശ്വരൻ (പരമ ശിവൻ) ഒരുവാനരവേഷത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു – ”സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണിവിടം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരുംവരാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും വന്നസ്ഥിതിക്ക് നീ തിരികെപോകുന്നതാണ് ഉത്തമം. ധിക്കാരബുദ്ധിയോടെ മരിപ്പാനായി ഇവിടേയ്ക്ക് നീ ഒരിക്കലും വന്നുപോക രുത് ”. അതുകേട്ട് രാവണൻ ആവാനരനെ പരിഹസിച്ച് അലറിച്ചിരിച്ചു.
അതിനുസാക്ഷിയായ ആ ‘വാനരൻ’ രാവണനോട് പറഞ്ഞു,
“ഇപ്പോൾ വധിക്കുന്നതില്ല ഞാനെന്നുമേ
പത്മോത്ഭവൻ തവ തന്ന വരത്തിനാൽ
വാനരനെന്നു നീ നിന്ദിച്ചകാരണം
വാനരന്മാരാൽ വരും കുലനാശവും”……. എന്ന് നന്ദീശ്വരൻ രാവണനെ ശപിച്ചു.
നേർവഴിയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടായപ്പോൾ രാവണൻ കൈലാസ പർവ്വതത്തെ ഇളക്കി മാറ്റാൻതുടങ്ങി. പാർവ്വതിയും അനുചരന്മാരും അതോടെഭയന്നുവിറച്ചു. പാർവതീ ദേവി ഭയത്തോടെ ഓടിവന്ന് ഭർത്താവിനെ ഗാഢമായി ആലിംഗനംചെയ്തു. അനുരാഗവശനായഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തൻറെകാലിലെ മനോഹരമായ പെരു വിരൽ കൊണ്ട് ഊന്നിയപ്പോൾ കൈലാസംപഴയതു പോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. അതോടെ രാവണൻറെകൈകൾ പർവ്വതത്തിനടിയിൽപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങിച്ചമഞ്ഞുപോയി. രാവണൻറെ ദീനരോദനംകേട്ട് ഊഴിയും, ആഴിയും, ശൈലവനങ്ങളും, ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളും ഭയംകൊണ്ട് വിറച്ചു. അങ്ങനെ ആയിരംസംവത്സരം രാവണൻ വേദനപൂണ്ട് തൻറെ കൈകളെ വീണയാക്കി, അവിടെ പരമശിവനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്നി മിത്തം പ്രീതിതോന്നിയ പരമശിവൻ പെറുവിരലൊന്ന യച്ചിട്ട് അരികത്തെത്തി രാവണന് ചന്ദ്രഹാസം എന്നറിയ പ്പെടുന്ന വാൾ സമ്മാനിച്ചു. അതോടെ രാവണൻ ശിവ ഭക്തനായിമാറി. പിന്നീട് പുഷ്പകവിമാനത്തിൽക്കയറി ലങ്കയിലോട്ടു യാത്ര തിരിച്ചു.

ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേ നടയിൽ തലയെടുപ്പോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരാൽമരം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗരുഡനും പൂന്താനവും കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആ ആലാണ് മഞ്ജുളാൽ. ആ ആലിന് മഞ്ജുളാൽ എന്നാ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ

ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേ നടയിൽ തലയെടുപ്പോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരാൽമരം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗരുഡനും പൂന്താനവും കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആ ആലാണ് മഞ്ജുളാൽ. ആ ആലിന് മഞ്ജുളാൽ എന്നാ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ

മഞ്ജുള ഒരു വാരസ്യാര്‍ പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നു,വലിയ കൃഷണ ഭക്ത !!ഗുരുവായൂരിലായിരുന്നു അവരുടെ വീട്. എന്നും സന്ധ്യക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പന് ഒരു മാല മഞ്ജുള കെട്ടി കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു . ഭഗവത് നാമം പാടിക്കൊണ്ട് പൂക്കൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായ മാലകൾ ഉണ്ടാക്കി ദിവസവും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.

ദിവസവും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ചു ദിവസമായി കാലി ചെക്കന്മാരുടെ ശല്യമാണ് . കൂട്ടത്തിൽ നേതാവെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കരുമാടിക്കുട്ടൻ മഞ്ജുള പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് എന്നും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും. . പക്ഷെ അവൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് മറ്റൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ നടക്കുകയാണ് പതിവ്. ഒരു ദിവസം അവൻ മനോഹരമായി പുല്ലാങ്കുഴലും ഊതി മഞ്ജുള്ളയുടെ പുറകെ ചെന്ന് പൂമാല ചോദിച്ചു ശല്യമായി പുറകെ കൂടി. നട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അവൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു. പുല്ലാങ്കുഴൽ പാട്ടുമായി കാലി ചെക്കനും കൂടെ എത്തി

ക്ഷേത്ര നടയ്ക്കൽ ചെന്ന അവളെ പക്ഷെ ക്ഷേത്രം കാവൽക്കാർ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയില്ല . ആല്‍ച്ചുവട്ടില്‍ ഒരു കാലി ചെറുക്കന്റെ കൂടെ നില്‍ക്കുന്ന കണ്ടു എന്ന അപരാധം അവളില്‍ ചുമത്തി. കയ്യിൽ താൻ കൊരുത്ത പുഷ്പഹാരവുമായി വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു അമ്പലത്തിനു പുറത്തു നിന്ന് കരയുന്ന മഞ്ജുളയെ അമ്പലത്തില്‍ നിന്നും തൊഴുതു വരുന്ന പൂന്താനം കണ്ട് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു . മഞ്ജുള സങ്കടത്തോടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോള്‍ പൂന്താനം കുറച്ച ദൂരെ ആയിട്ടുള്ള ആല്‍മരം കാണിച്ച കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ,” ആ ആലിന്റെ ചുവട്ടില്‍ കാണുന്ന കല്ലില്‍ ഭഗവാന്‍ എന്ന് സങ്കല്‍പ്പിച്ച് ആ മാല അതിൽ ചാര്‍ത്തിക്കോളൂ. കല്ലിലും മരത്തിലും എല്ലാം ഉള്ള ഭഗവാൻ ആ മാലയും സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളും” . അത് കേട്ട് കരച്ചിൽ അടക്കി മഞ്ജുള ഭക്തി പൂര്‍വ്വം ആ മാല അവിടെയുള്ള കല്ലിനെ ചാര്‍ത്തിച്ചു. അപ്പോൾ സമയം സന്ധ്യ ആയിരുന്നു . അക്കാലത്ത് ആ ആലിന്‍ ചുവട്ടില്‍ നിന്ന് നോക്കിയാല്‍ നേരെ ശ്രീകോവിലില്‍ ദീപം കാണുമായിരുന്നു. അവൾ അവിടെ നിന്ന് കുറെ നേരം പ്രാർത്ഥനയോടെ ദീപാരാധന കണ്ട് തൊഴുതു നിന്നു . രാത്രി അധികം ആവുന്നതിന് മുന്നേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു .

പിറ്റേ ദിവസം നിര്മാല്യത്തിനു നട തുറന്നു , മേല്‍ശാന്തി ഭഗവാന്റെ അലങ്കാരങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി മാറ്റാന്‍ തുടങ്ങി . എന്നാല്‍ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു മാല മാത്രം ഭഗവാന്റെ കഴുത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് താൻ തലേ ദിവസം ചാർത്തിയ മാല അല്ലല്ലോ എന്ന് മേൽശാന്തി അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എല്ലാവര്ക്കും പരിഭ്രാന്തിയായി ,കാരണം അറിയാതെ വിഷമിച്ചു.അപ്പോള്‍ ദർശനത്തിനെത്തിയ പൂന്താനം അവിടെ നിന്നവരോടായി തലേ ദിവസം നടന്ന കഥ പറഞ്ഞു. ഇത് മഞ്ജുള വാരസ്യാര്‍ ഭഗവാനെ സങ്കൽപ്പിച്ച് ആൽചുവട്ടിൽ ചാര്‍ത്തിയ മാലയാണ് . ആലിന്‍ ചുവട്ടില്‍ കാലി ചെക്കൻ്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ടത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ,അത് സാക്ഷാല്‍ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ ആയിരുന്നു എന്ന് . അതിനാല്‍ മഞ്ജുളയെ കണ്ട ക്ഷമ പറഞ്ഞ കൂട്ടി കൊണ്ട് വരിക . അവര്‍ വന്നാലേ ഇന്ന് നിര്‍മാല്യം മാറ്റാന്‍ പറ്റൂ എന്ന് . അങ്ങനെ ക്ഷേത്രം കാവൽക്കാർ മഞ്ജുളയെ കണ്ട് ക്ഷമ ചോദിച് കൂട്ടി കൊണ്ട് വന്നു. മഞ്ജുള നടയ്ക്കൽ വന്ന് നിന്ന് ഭഗവാനേ എൻ്റെ മാല തിരികെ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ആ മാല ഊരി പോന്നു . ഭക്തയായ മഞ്ജുള ചാർത്തിയ മാല കണ്ണൻ സ്വീകരിച്ച അന്ന് മുതല്‍ ആ ആലിന് മഞ്ജുളാൽ എന്ന പേരും കിട്ടി എന്നാണു ഐതിഹ്യം !

അറിവിൻറെ ഭണ്ഡാരം

” അറിവ് “വേദങ്ങള്‍(ശ്രുതി)

1.ഋഗ്വേദം
2.യജുര്‍വേദം
3.സാമവേദം
4.അഥര്‍വ്വവേദം

ഓരോ വേദങ്ങളേയും മൂന്ന് കാണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്,

1.കര്‍മ്മകാണ്ഡം
2.ഉപാസനാകാണ്ഡം
3.ജ്ഞാനകാണ്ഡം

ഓരോ വേദങ്ങളേയും നാല് വിഭാഗങ്ങളായും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്,

1.സംഹിത
2.ബ്രാഹ്മണം
3.ആരണ്യകം
4.ഉപനിഷത്

വേദപഠനം സുഗമമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആറ് വേദാംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്,

1.ശിക്ഷ
2.കല്പം
3.വ്യാകരണം
4.നിരുക്തം
5.ജ്യോതിഷം
6.ഛന്ദസ്സ്

ഓരോ വേദങ്ങള്‍ക്കും ഉപവേദങ്ങളും ഉണ്ട്,

യഥാക്രമം,

1.ആയുര്‍വ്വേദം
2.ധനുര്‍വ്വേദം
3.ഗാന്ധര്‍വ്വവേദം
4.a.ശില്പവേദം, b.അര്‍ത്ഥോപവേദം

ഉപനിഷത്(ശ്രുതി)

ഏകദേശം 2000 ത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നു,ഇപ്പോള്‍ 108 എണ്ണം ലഭ്യമാണ്. അവയില്‍ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികള്‍ ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ള 10 എണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അതായത് ദശോപനിഷത്തുക്കള്‍–

1.ഈശാവാസ്യം
2.കഠം
3.കേനം
4.പ്രശ്നം
5.മുണ്ഡകം
6.മാണ്ഡൂക്യം
7.തൈത്തിരീയം
8.ഐതരേയം
9.ഛാന്ദോക്യം
10.ബൃഹദാരണ്യകം

ഷഡ്ദര്‍ശനങ്ങള്‍

1.സാംഖ്യദര്‍ശനം–കപിലമുനി
2.യോഗദര്‍ശനം–പതഞ്ജലിമഹര്‍ഷി
3.ന്യായദര്‍ശനം–ഗൗതമമുനി
4.വൈശേഷികദര്‍ശനം–കണാദമുനി
5.ഉത്തരമീമാംസദര്‍ശനം (വേദാന്തദര്‍ശനം)-ബാദരായണമഹര്‍ഷി
6.പൂര്‍വ്വമീമാംസദര്‍ശനം (മീമാംസദര്‍ശനം)-ജൈമിനിമഹര്‍ഷി

സ്മൃതി(ധര്‍മ്മശാസ്ത്രം)

പ്രധാനപ്പെട്ടവ 20

1.മനുസ്മൃതി
2.യാജ്ഞവലക്യസ്മൃതി
3.വിഷ്ണുസ്മൃതി
4.അത്രിസ്മൃതി
5.ഹാരിതസ്മൃതി
6.ആംഗിരസ്മൃതി
7.യമസ്മൃതി
8.ആപസ്തംബസ്മൃതി
9.വസിഷ്ടസ്മൃതി
10.ദേവലസ്മൃതി
11.സമവര്‍ത്തസ്മൃതി

 1. കാത്യായനസ്മൃതി
  13.ബൃഹസ്പതിസ്മൃതി
  14.പരാശരസ്മൃതി
  15.വ്യാസസ്മൃതി
  16.ശംഖസ്മൃതി
  17.ലിഖിതസ്മൃതി
  18.ദക്ഷസ്മൃതി
  19.ഗൗതമസ്മൃതി
  20.ശാതാപസ്മൃതി (മനുസ്മൃതി, യാജ്ഞവലക്യസ്മൃതി ഇവ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ആണ്. അവസാനത്തെ 18 സ്മൃതികളെ അഷ്ടാദശസ്മൃതികള്‍ (18) എന്നു പറയുന്നു)

പുരാണങ്ങള്‍

അഷ്ടാദശപുരാണങ്ങള്‍

1.ബ്രഹ്മപുരാണം
2.വിഷ്ണുപുരാണം
3.ശിവപുരാണം
4.ഭാഗവതപുരാണം
5.പത്മപുരാണം
6.നാരദപുരാണം
7.മാര്‍ക്കണ്ഡയപുരാണം
8.അഗ്നിപുരാണം
9.ഭവിഷ്യപുരാണം
10.ലിംഗപുരാണം
11.വരാഹപുരാണം
12.സ്കന്ദപുരാണം
13.വാമനപുരാണം
14.കൂര്‍മ്മപുരാണം
15.മത്സ്യപുരാണം
16.ഗരുഡപുരാണം
17.ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം
18.ബ്രഹ്മവൈവര്‍ത്തകപുരാണം

ഇതിഹാസങ്ങള്‍

1.രാമായണം
2.മഹാഭാരതം
ഇതിഹാസ–പുരാണങ്ങളെ പഞ്ചമവേദങ്ങള്‍ എന്നും പറയുന്നു.

രാമായണം

രാമായണത്തിന് ഏഴു കാണ്ഡങ്ങള്‍
1.ബാലകാണ്ഡം
2.അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
3.ആരണ്യകാണ്ഡം
4.കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം
5.സുന്ദരകാണ്ഡം
6.യുദ്ധകാണ്ഡം
7.ഉത്തരകാണ്ഡം

മഹാഭാരതം

മഹാഭാരതത്തിന് 18 പര്‍വ്വങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.
1.ആദിപര്‍വ്വം
2.സഭാപര്‍വ്വം
3.ആരണ്യപര്‍വ്വം
4.വിരാടപര്‍വ്വം

 1. ഉദ്യോഗപര്‍വ്വം
 2. ഭീഷ്മപര്‍വ്വം
  7.ദ്രോണപര്‍വ്വം
  8.കർണ്ണപര്‍വ്വം
  9.ശല്യപര്‍വ്വം
  10.സൗപ്തികപര്‍വ്വം
  11.സ്ത്രീപര്‍വ്വം
  12.ശാന്തിപര്‍വ്വം
  13.അനുശാസനപര്‍വ്വം
  14.അശ്വമേധികപര്‍വ്വം
  15.ആശ്രമവാസപര്‍വ്വം
  16.മുസലപര്‍വ്വം
  17.മഹാപ്രസ്ഥാനപര്‍വ്വം
  18.സ്വര്‍ഗ്ഗാരോഹണപര്‍വ്വം

ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീത

മഹാഭാരതം ഭീഷ്മപര്‍വ്വം 25 മുതല്‍ 45 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീത 700ശ്ലോകങ്ങള്‍. 18 അദ്ധ്യായങ്ങള്‍,
1.അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം
2.സാംഖ്യയോഗം
3.കര്‍മ്മയോഗം
4.ജ്ഞാനകര്‍മ്മസന്ന്യാസയോഗം
5.കര്‍മ്മസന്ന്യാസയോഗം
6.അദ്ധ്യാത്മയോഗം
7.ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം
8.ക്ഷരാക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം
9.രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗം
10.വിഭൂതിവിസ്താരയോഗം
11.വിശ്വരൂപദര്‍ശനയോഗം
12.ഭക്തിയോഗം
13.ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിഭാഗയോഗം
14.ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം
15.പുരുഷോത്തമയോഗം
16.ദൈവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗം
17.ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം
18.മോക്ഷസന്ന്യാസയോഗം

1-6 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളെ കര്‍മ്മയോഗം, 7-12 ഭക്തിയോഗം,13-18 ജ്ഞാനയോഗം എന്നും പറയാറുണ്ട്

ഇനിയും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഒട്ടനവധി മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒട്ടനവധിയുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ച് പിന്നീടൊരിക്കലാവാം….

ഭസ്മധാരണം ആരോഗ്യത്തിനും🙏

ഭസ്മധാരണം ആരോഗ്യത്തിനും🙏
======.=====

കുളികഴിഞ്ഞുവന്നാല്‍ ഒരു നുള്ളു ഭസ്മം നെറ്റിയില്‍ ചാര്‍ത്തിയിട്ടേ പണ്ട് പഴമക്കാര്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ വിശ്വാസത്തിനുള്ള അതേസ്ഥാനം ഭസ്മത്തി ന്റെ ഔഷധാംശത്തിനുമുണ്ട്. ഭസ്മ നിര്‍മ്മാണത്തിന് കാലാന്തരത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ ഏറെ വന്നെങ്കിലും വിശുദ്ധഭസ്മവും ഇല്ലാതില്ല. പശുവിന്റെ ശുദ്ധമായ ചാണകം ശിവരാത്രിനാളില്‍ ഉമിയില്‍ ചുട്ടെടുത്തു കിട്ടുന്ന ഭസ്മം വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി ഊറിയത് വീണ്ടും ഉണക്കി, ശിവന് അഭിഷേകംചെയ്ത ശേഷമാണ് സാധാരണ ഭസ്മം നെറ്റിയില്‍ ചാര്‍ത്താനായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. ഔഷധച്ചെടികള്‍ ശുദ്ധ പശുവിന്‍ നെയ്യില്‍ ഹോമകുണ്ഡത്തില്‍ ഹവനംചെയ്തശേഷം ബാക്കി വരുന്നതാണ് വിശുദ്ധഭസ്മം. ത്യാഗത്തിന്റെ മൂര്‍ത്തിയായ ശിവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ ഏറെ ഉത്തമമാണെന്നാണ് ഭസ്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഹൈന്ദവ സങ്കല്‍പം.

നെറ്റി, കഴുത്ത്, തോള്‍ , മുട്ട്, തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി ഭസ്മം ധരിക്കുന്നത്.

ഭസ്മ ധാരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ഫലങ്ങള്‍.

ഭസ്മധാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നെറുകയില്‍ ഭസ്മം ധരിച്ചാല്‍ അവിടുത്തെ നീര്‍ക്കെട്ടു മുഴുവന്‍ അത് വലിച്ചെടുക്കും. എന്നാല്‍ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ ഭസ്മധാരണത്തിനും ഗുണഫലങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നീരിറക്കത്തിനു സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനമാണ് പിന്‍കഴുത്ത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭസ്മം പൂശുന്നത് നീരിറക്കം തടയും. ശരീരത്തിലെ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാഡികള്‍ ഒത്തുചേരുന്ന മര്‍മ്മസ്ഥാനമാണ് കാതുകള്‍. ഓരോ നാഡിയിലും നീര്‍ക്കെട്ടും മറ്റും ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതാകട്ടെ വാതത്തിനും വഴി തെളിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭസ്മം ധരിക്കുന്നത് എവിടെയായാലും അത് അതാതു സ്ഥലങ്ങളിലെ അമിതമായ ഈര്‍പ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കും. ചില നേരത്ത് നനച്ച ഭസ്മവും ചില നേരത്ത് നനയ്ക്കാത്ത ഭസ്മവും ധരിക്കണമെന്നും പറയാറുണ്ട്.

നനയ്ക്കാത്ത ഭസ്മത്തിന് അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും, നനച്ച ഭസ്മത്തിന് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അമിത ഈര്‍പ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ എങ്ങനെയാണ് രാവിലെയും സന്ധ്യയ്ക്കും അണുബാധയുണ്ടാകുക? നമ്മുടെ കിടക്കയില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് അണുക്കളാണ് വിഹരിക്കുന്നത്. കിടന്നുറങ്ങുമ്പോള്‍ അതു നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പ്രവേശിക്കാം. അതുപോലെ സന്ധ്യാവേളയില്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിഷാണുബാധ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അണുബാധയകറ്റാനായി ഈ രണ്ടു സമയങ്ങളിലും നനയ്ക്കാതെ ഭസ്മം ധരിക്കുന്നത്. കുളിക്കുന്ന സമയത്താകട്ടെ, ശരീരത്തിലെ സന്ധികളില്‍ നനവുമൂലം നീര്‍ക്കെട്ടുണ്ടാകുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള നീര്‍ക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് കുളിച്ചശേഷം നനഞ്ഞ ഭസ്മം ധരിക്കുന്നത്.

🔶🔷🔶🔷🔶🔷
ഭസ്മധാരണം നടത്തുമ്പോള്‍ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം:
‘ഓം അഗ്‌നിരിതി ഭസ്മ വായുരിതി ഭസ്മ ജലമിതി ഭസ്മ സ്ഥലമിതി ഭസ്മ വ്യോമേതി ഭസ്മ സര്‍വം ഹവാ ഇദം ഭസ്‌മേ മന ഏതാനി ചക്ഷൂംഷി ഭസ്മ.’
🙏

പുരാതന കേരളത്തിലെ നാടൻ ദേവതാ നാമങ്ങൾ…

പുരാതന കേരളത്തിലെ നാടൻ ദേവതാ നാമങ്ങൾ…
എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ദൈവങ്ങളുള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത്. ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും കാണാനാവാത്ത ധാരാളം ആരാധ്യ ദേവതകൾ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുണ്ട്.
ദേവതകളെ – ദേവഗൃഹം, അസുരഗൃഹം, ഗന്ധർവ്വഗൃഹം, യക്ഷഗൃഹം, പിശാച്ഗൃഹം, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്, പിതൃഗൃഹം, ഗുരു- വൃദ്ധഗൃഹം, സർപ്പഗൃഹം, പക്ഷിഗൃഹം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാറുണ്ട്.
അവയിൽ ചിലതിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം.
അമരകോശത്തിൽ വിദ്യാധരന്മാർ, അപ്സരസ്സുകൾ, യക്ഷന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ, ഗന്ധർവ്വന്മാർ, കിന്നരന്മാർ, പിശാചന്മാർ, ഹുഹ്യകന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ, ഭൂതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പത്തുതരം ദേവതകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.
തന്ത്രസമുച്ചയാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശിവൻ, വിഷ്ണു, ശങ്കരനാരായണൻ, ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശാസ്താവ്, ദുർഗ്ഗ എന്നീ സപ്തദേവരെക്കുറിച്ചാണത്രേ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
ശേഷസമുച്ചയത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മാവ്, സൂര്യൻ, വൈശ്രവണൻ, കൃഷ്ണൻ, സരസ്വതി, ശ്രീപാർവ്വതി, ശ്രീഭഗവതി, ജ്യേഷ്ഠാഭഗവതി, ഭദ്രകാളി, വീരഭദ്രൻ, ക്ഷേത്രപാലൻ, ഭൈരവൻ തുടങ്ങിയവരാണ്.
താന്ത്രിക ജൈനാരാധനയുടെ ഭാഗമായാണ് തീർത്ഥങ്കരന്മാരുടെ രക്ഷാദേവതകളായ യക്ഷി ആരാധന പ്രചാരം നേടിയതെന്ന അഭിപ്രായമാണ് എം.ആർ.രാഘവവാരിയർ ‘ജൈനമതം കേരളത്തിൽ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്.
ബുദ്ധമതത്തിലും ഹിന്ദുമതത്തിലും യക്ഷി ആരാധനയുണ്ട്. യക്ഷികൾ പലപേരുകളിലറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.
യക്ഷികൾ :
സുന്ദരയക്ഷി, അന്തരയക്ഷി, അംബരയക്ഷി(ആകാശയക്ഷി), മായയക്ഷി, അരക്കി, അയലി യക്ഷി, മുയലി യക്ഷി, കോലന യക്ഷി, കൊടിയന യക്ഷി, തൂമൊഴി യക്ഷി, കാല യക്ഷി, നാഗ യക്ഷി, അപസ്മാര യക്ഷി, ഇന്ദ്ര യക്ഷി, ഈശാന യക്ഷി, കാഞ്ഞിര യക്ഷി, കാരി യക്ഷി, കാളമുഖി യക്ഷി, കുമാരി യക്ഷി, തിരുനീലകണ്ഠ യക്ഷി, പിശാചരീ യക്ഷി, പുഷ്കരമധ്യാംബു യക്ഷി, പുള്ള യക്ഷി, പ്രജഡാധാരി യക്ഷി, ബാലകുമാരി യക്ഷി, ബ്രഹ്മവാഹിനി യക്ഷി, കരിനാഗ യക്ഷി, എരിനാഗ യക്ഷി, പറനാഗ യക്ഷി…. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു യക്ഷി നാമങ്ങൾ.
പക്ഷി(പുള്ള്) ദേവതകൾ :
ഈശ്വരപുള്ള്, കോൽപുള്ള്, കോലിറച്ചിപുള്ള്, നീലപുള്ള്, നീർപുള്ള്, പരന്തറച്ചിപുള്ള്, രാക്ഷസപുള്ള്, രുദ്രപുള്ള്, വരടപുള്ള്, വർണ്ണപുള്ള്, വിങ്ങാപുള്ള്, വിങ്ങുപുള്ള്, വിഷ്ണുപുള്ള്… ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പക്ഷിദേവതകൾ.
ഗന്ധർവ്വൻ (കാമൻ, കന്നി, മാരൻ) :
ആകാശഗന്ധർവ്വൻ, പൂമാലഗന്ധർവ്വൻ, ബാലഗന്ധർവ്വൻ, വിമാനഗന്ധർവ്വൻ, കാമൻ, ഭൂതകാമൻ, വൈശ്രകാമൻ, ഇരസികാമൻ, ചന്ദനമാരൻ, കന്നി… ഇങ്ങനെ പലതരമാകുന്നു ഗന്ധർവ്വന്മാർ.
ഭൂതം :
വെളുത്ത ഭൂതം, ശ്രീ (കറുത്ത) ഭൂതം, ചുവന്ന ഭൂതം, അന്ത്യ ഭൂതം, അളർ ഭൂതം, ആറ്റു ചിലച്ചി, തോട്ടു ചിലച്ചി…. ഇവ ഭൂതങ്ങളാണ്.
മാടൻ :
ചെറുമാടൻ, തൊപ്പിമാടൻ, വടിമാടൻ, പുള്ളിമാടൻ, ചുടലമാടൻ, കാലമാടൻ, അഗ്നിമാടൻ, ഭൂതമാടൻ, പിള്ളതിന്നിമാടൻ, ചിതവറയിൽമാടൻ… അങ്ങനെ പോകുന്നു മാടന്റെ നാമങ്ങൾ.
ഭൈരവൻ :
അഗ്നിഭൈരവൻ, കാലഭൈരവൻ, ആദിഭേരവൻ, കങ്കാളഭൈരവൻ, യോഗിഭൈരവൻ, ശാക്തേയഭൈരവൻ, കപാലഭൈരവൻ… അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു പലതരം ഭൈരവന്മാർ.
പൊട്ടൻ :
പുലപ്പൊട്ടൻ, മാരണപ്പൊട്ടൻ, ഉച്ചാർപൊട്ടൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു പൊട്ടൻ ദേവങ്ങൾ.
കുട്ടിച്ചാത്തൻ :
കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ, പൂങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ, തീക്കുട്ടിച്ചാത്തൻ, പറക്കുട്ടിച്ചാത്തൻ, പൊലക്കുട്ടിച്ചാത്തൻ, വിഷ്ണുമായച്ചാത്തൻ, കാളകാട് കുട്ടിച്ചാത്തൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു കുട്ടിചാത്തന്മാർ.
ഗുളികൻ :
കുളിയൻ (ഗുളികൻ), തെക്കൻ കുളിയൻ, കാര ഗുളികൻ, മൃത്യു ഗുളികൻ, ശ്മശാന ഗുളികൻ, അകന്നാൾ ഗുളികൻ, മാരണ ഗുളികൻ, മാമായ ഗുളികൻ…… ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഗുളികനാമങ്ങൾ.
കുറത്തി :
കുഞ്ഞാർ കുറത്തി, പുള്ളി കുറത്തി, മലങ്കുറത്തി, സേവക്കുറത്തി, തെക്കൻ കുറത്തി, വടക്കൻ കുറത്തി.. അങ്ങനെ പലതരം കുറത്തികളുണ്ട്.
മറുത :
കരിമറുത, കാലകേശി മറുത, ഈശാന്തൻ മറുത, പണ്ടാരമറുത, പച്ചമറുത, തള്ളമറുത… ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മറുതാ നാമങ്ങൾ.
രക്ഷസ്സ് :
ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്, ഗോരക്ഷസ്സ്, മാർജ്ജാരരക്ഷസ്സ്.
ഇവ വിവിധ രക്ഷസ്സുകളാണ്.
വീരൻ :
കതുവന്നൂർ വീരൻ, കോയിച്ചാറു വീരൻ, പാടൻകുളങ്ങര വീരൻ, തുളുവീരൻ, മലവീരൻ, പടവീരൻ ഇങ്ങനെ പലതരം വീരന്മാരുണ്ട്.
മല്ലൻ :
മൂവോട്ടുമല്ലൻ, തെറ്റിക്കോട്ടുമല്ലൻ, കാരക്കോട്ടുമല്ലൻ, പറമല്ലൻ, മലിമല്ലൻ…. ഇങ്ങനെ പലതരം മല്ലന്മാരുണ്ട്.
പിശാച് :
കാലപിശാച്, ഭസ്മപിശാച്, ജലപിശാച്, പൂതപിശാച്, എരിപിശാച്, മരപിശാച് ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന പിശാചുക്കളുണ്ട്.
കാളി :
ഭദ്രകാളി, ചുടലഭദ്രകാളി,വീരർ കാളി, കൊടുങ്കാളി, പറക്കാളി, പുള്ളിക്കരിങ്കാളി, മലയകരിങ്കാളി, വേട്ടക്കാളി, ശൂലക്കാളി… ഇങ്ങനെ പലതരം കാളികളുണ്ട്.
ചാവ് :
പുലിചാവ്, ആനചാവ്, പാമ്പ്ചാവ് (ഇങ്ങനെ ദുർമ്മരണം സംഭവിച്ച മനുഷ്യാത്മാക്കളെ പലതരം ചാവുകളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു).
ഈശ്വരി :
രക്തേശ്വരി, ഭുവനേശ്വരി, പരമേശ്വരി… തുടങ്ങിയവ ഈശ്വരീഗണത്തിൽ പെടുന്നു.
ചാമുണ്ഡി :
രക്തചാമുണ്ഡി, മാടച്ചാമുണ്ഡി, മുട്ടിയറച്ചാമുണ്ഡി, നീലംകൈച്ചാമുണ്ഡി, പെരിയാട്ടുചാമുണ്ഡി, മലച്ചാമുണ്ഡി, എടപ്പാറച്ചാമുണ്ഡി, ആനമടച്ചാമുണ്ഡി, ചാലയിൽ ചാമുണ്ഡി….. ഇങ്ങനെ കുറെ ചാമുണ്ഡിമാരുണ്ട്.
നാഗദേവതകൾ :
നാഗകണ്ഠൻ, നാഗകന്നി, നാഗരാജാവ്, നാഗയക്ഷി, സർപ്പയക്ഷി, എരിനാഗം, കരിനാഗം, മണിനാഗം, കുഴിനാഗം, നാഗക്കാളി, നാഗഭഗവതി, നാഗേനീശ്വരി…. ഇങ്ങനെ കുറെ നാഗദേവതകളുണ്ട്.
വനദേവതകൾ :
ആയിരവില്ലി, കരിവില്ലി, പൂവല്ലി, ഇളവില്ലി, കരീമലദൈവം, തലച്ചിറവൻ, താന്നിയോടൻ, മലക്കാരി, പുളിപ്പൂളോൻ… ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ വനദേവതകളുണ്ട്.
മൂർത്തികൾ :
കണ്ടകമൂർത്തി, കടുവാ മൂർത്തി, മാരണമൂർത്തി, വനമൂർത്തി, പാഷാണമൂർത്തി, കാട്ടുമൂർത്തി…. ഇങ്ങനെപോകുന്നു മൂർത്തിദേവതകൾ.
രോഗദേവതകൾ :
ചീറുമ്പമാർ, ദണ്ഡദേവൻ, വസൂരിമാല, ഭദ്രകാളി, മാരിയമ്മൻ, മാരിമടക്കിത്തമ്പുരാട്ടി, തൂവക്കാളി, അപസ്മാരമൂർത്തി… ഇവ രോഗദേവതകളാണ്.
ഇനി സ്ഥലപ്പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവതാനാമങ്ങളാണ്
കരിങ്കുഴി ശാസ്താവ്, കൊട്ടിയൂർ പെരുമാൾ, ചെറുകുന്നത്ത് അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി, തൃക്കരിപ്പൂർ ചക്രപാണി…. എന്നിവ.
കാട്ടുമടന്ത, പാറമേക്കാവിൽ ഭഗവതി, ചെക്കിപ്പാറഭഗവതി, ചെറുകുന്നത്തമ്മ, തുടങ്ങിയ നാമങ്ങൾ മല, പാറ, കുന്ന്, കാട് എന്നി വിശേഷണങ്ങൾ ചേർന്നു വരുന്നവയാണ്.
(കടപ്പാട്)

എന്താണ് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം?

എന്താണ് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം? എങ്ങിനെയാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം
കൈകൾ, കാലുകൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, നെഞ്ച്, തല, കണ്ണുകൾ, മനസ്സ്, സംസാരം എന്നീ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രണമിക്കുന്നതിനെയാണ് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് …

ചക്രവ്യൂഹം

ചക്രവ്യൂഹം…….

ചക്രം പോലെ കറങ്ങുന്ന, എപ്പോഴും സജ്ജമായ വ്യൂഹമാണ് ചക്ര വ്യൂഹം. ആകെ 18 വ്യൂഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ യുദ്ധ സംവിധാനം ചക്ര വ്യൂഹം ആയിരുന്നു. ആരെങ്കിലും തളരുകയോ ,
പരിക്കേൽക്കുകയോ , കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ വ്യൂഹം തകരാതെയും യുദ്ധം നിർത്താതെയും സൈനികരെ പിൻവലിക്കാനും, മറ്റൊരാളെ യഥാസ്ഥാനത്ത് സ്വീകരിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നതാണ് ചക്ര വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സൈനികർക്ക് വിശ്രമമോ, ചികിത്സയോ നൽകുവാനും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും മറ്റും ഇടവേള നൽകുവാനും ചക്ര വ്യൂഹത്തിന് കഴിയും.യുദ്ധമുന്നണിയിലുള്ള ഒരു മഹാരഥനെ പിന്‍‌വലിച്ചു മറ്റൊരാള്‍ക്കു് എളുപ്പം പകരക്കാരനാവാം എന്നുള്ളതാണു ഇതിൻ്റെ നേട്ടം. എതിരാളികള്‍ ഒരേ ദിശയില്‍ യുദ്ധം ചെയ്യുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുകയും, വ്യൂഹം ചമച്ചവര്‍ക്കു തങ്ങളുടെ
ആക്രമണം എപ്പോഴും സജീവമായി തുടരുവാനും സാധിക്കും.
യുധിഷ്ഠിരനെ ബന്ധിക്കുന്നതിനാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ സമയത്ത് ഈ നിര ദ്രോണാചാര്യർ രൂപീകരിച്ചത്. 48 * 128 കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് അനേകലക്ഷം സൈനികരെ കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ വിന്യസിച്ച് നിർമ്മിച്ച വ്യൂഹമാണിത്.യുദ്ധ രഹസ്യവും വിന്യാസ രീതികളും ചോരാതിരിക്കാൻ വാദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചക്രവ്യൂഹം നിർമ്മിച്ചത്.
ആകെ ഏഴ് നിരയിൽ ആന, കുതിര ,കാലാൾ, രഥം എന്നിവയെ കൃത്യമായ ഗണിത അനുപാതത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന മികച്ച രീതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ചക്ര വ്യൂഹം ഭേദിക്കുക എന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമാണ് ..
ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയിൽ കാലാൾപ്പടയും,ഓരോ നിര കടക്കും തോറും അതിശക്തമായ സൈനിക തന്ത്രങ്ങളും യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളും വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരിക്കൽ ശത്രു കുടുങ്ങിയാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള പാളികൾ സ്വയം അടഞ്ഞ ശേഷം ഒരു വൃത്തമായി മാറും. നാലുപാടുനിന്നും വരുന്ന ആക്രമണത്തെ അകത്ത് അകപ്പെട്ട ശത്രുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല.ഗൃഹത്തിന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ചവർ മറ്റു പാളികളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ കൊണ്ടുതന്നെ
ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് മരണം സുനിശ്ചിതം.
കൃഷ്ണനും അർജുനനും ദ്രോണാചാര്യർക്കും കർണനും ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഇത് ഭേദിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ്.എല്ലാ തരത്തിൽ പെട്ട വ്യൂഹങ്ങളെയും തകർക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ ശ്രീരാമൻ, രാവണൻ എന്നിവരാണ്.
സ്വന്തം സൈന്യം മുഴുവൻ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയാലും, രഥം തകർന്നാലും ,
തേരാളി മരിച്ചാലും, ശത്രുക്കൾ ചുറ്റുപാടും പ്രതിരോധിച്ചാലും 18 തരത്തിൽപ്പെട്ട വ്യൂഹങ്ങളെ എങ്ങനെ തകർക്കണമെന്ന് രാവണൻ രാവണ ഗീതയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.രാമ രാവണ യുദ്ധസമയത്ത് സ്വന്തം സൈന്യം പലകുറി പരാജയപ്പെട്ടു പിന്തിരിഞ്ഞോടിയപ്പോഴും ശ്രീരാമൻ്റെ ഗരുഡ വ്യുഹങ്ങളെ രാവണൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭേദിക്കുകയും തടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശത്രു ഹരങ്ങളായ വ്യൂഹ സംവിധാനങ്ങൾ…

(കടപ്പാട്)

സ്വാമിയേ….ശരണമയ്യപ്പാ…..

ശബരിമലയിലേയ്ക്കുള്ള ഓരോ തീർത്ഥാടനവും ദിവ്യമായ ഒരു നിർവൃതിയുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മിൽ അവശേഷിപ്പിയ്ക്കാറുണ്ട്….
കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും അത് ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ അങ്ങിനെ തങ്ങി നിൽക്കും……. അലക്കിയുണക്കി ഭദ്രമാക്കി പൂജാമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഇരുമുടിയിൽ, തോൾ സഞ്ചിയിൽ….ഒക്കെ ഇപ്പോഴും തങ്ങിനിൽക്കുന്ന നെയ്മണം പോലെ…. കർപ്പൂര ഗന്ധം പോലെ….

മനസ്സിൽ ഉരുക്കി നിറച്ച ഭക്തിയുടെ നറുനെയ്യുമായി കാടും മേടും താണ്ടി, കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടി കലിയുഗവരദന്റെ തിരുമുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങ് പൊന്നു പതിനെട്ടാം പടിയ്ക്കും മുകളിൽ തങ്കലിപികളിൽക്കുറിച്ച ആ വാക്യം “തത്വമസി” , നീ തേടി വന്നതെന്തോ അത് നീതന്നെയാകുന്നു…. നീ നിന്നിലേയ്ക്കു നോക്കുക,
നിന്റെ ഉള്ളിൽത്തന്നെയാണ് ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നത്…. അതെ നീതന്നെയാകുന്നു ഞാൻ ,ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു നീ. ഭക്തൻ തന്നെ ഭഗവാനാകുന്ന …..ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തനു തുല്യനാകുന്ന അനുപമമായ അവസ്ഥ….. മറ്റെവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുക?…….അനുഭവിച്ചറിയാനാവുക?…..

ഓരോ ഭക്തനും സ്വന്തം കൈകളാൽ നിറച്ച് നെഞ്ചോടു ചേർത്ത് ഇരുമുടിക്കെട്ടിലിറക്കി തന്റെ ജീവന്റെ ജീവനായി കാത്ത് നാടും നഗരവും കാനനവിഥികളും താണ്ടി തിരുസന്നിധിയിലെത്തി നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന മനസ്സോടെ….. ഇടറുന്നകണ്ഠത്തോടെ ശരണം വിളിച്ച്……ശ്രീകോവിൽ നടയിലേക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന ആ നറുനെയ്യ് ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് കൺകുളിരെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭക്തമനസ്സിന്റെ ആ അനുഭൂതി മറ്റെവിടെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനാവുക?……

മണ്ഡലകാലമായാൽ എല്ലാ വഴികളും ശരണവഴികളാകുന്നു…… നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ഒഴുകി വന്ന് ഒന്നു ചേരുന്ന ഭക്തജന സാഗരം….. അതിലോരോ ജലകണം മാത്രം നാമോരോരുത്തരും. എങ്കിലും….. അവിടെ ദർശനം നടത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇടനെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഒരു കാര്യം സമ്മതിയ്ക്കും…… എത്രയൊക്കെതിരക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആ ശ്രീകോവിലിനു മുൻപിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാം മാറി…. എത്രസുഖകരമായ ദർശനമായിരുന്നു….കണ്ണും മനസ്സും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി….
അതെ ഈ തിരുനടയിലെത്തുന്ന ജനകോടികളിൽ ഓരോ ഭക്തനും…… ഓരോഭക്തനും കണ്ണു നിറയെ, മനവും കരളും കുളിർക്കെ ദർശനമേകുന്ന കലിയുഗവരദനാണയ്യപ്പൻ…. ഭക്തവത്സലനാണയ്യപ്പൻ………

ആ ദർശന നിർവൃതിയിൽ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പും മനസ്സും ശരീരവും കോരിത്തരിയ്ക്കും….. പറയാൻ കാത്തു വച്ച പരിഭവങ്ങളത്രയും….വേദന ….. എല്ലാം….. എല്ലാമെല്ലാം….ഒരു നിമിഷം മറന്നു പോകും. ഒന്നും ചോദിക്കാനാവില്ല…..ഒന്നും പറയാനും.
കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണിൽ നിന്നു മറയില്ല ആ രൂപം….. മനസ്സിൽ നിന്നു മായില്ല ആ പുണ്യദർശന സായൂജ്യനിമിഷം….ഒക്കെക്കഴിഞ്ഞ് മലയിറങ്ങുന്ന ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാവും ഉണ്ടാവുക….
ഇനിയും…… ഇനിയുമിനിയും ഇവിടേയ്ക്കെത്താനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണേ എന്നുമാത്രം…..

അതെ….ഈ മണ്ഡലകാലം നമുക്ക്, ശബരിമലയിലേയ്ക്ക് നാം കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഓരോ തീർത്ഥാടനവും നമുക്കേകിയ നിർവൃതിയുടെ ദിവ്യമായ ഓർമ്മകളിൽ മുഴുകി കഴിയാം…..
ആ പ്രാർത്ഥനയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത മണ്ഡലകാലത്തിനായി കാത്തിരിയ്ക്കാം…..
….സ്വാമിയേ….ശരണമയ്യപ്പാ…..
🙏 🙏 🙏

മഹാ വൈദ്യനായ ശാസ്താവ്


🐅🔱🏹🔱🐅
യസ്യ ധന്വന്തരിര്‍ മാതാ പിതാ രുദ്രോ ഭിഷക്തമഃ
തം ശാസ്താരമഹം വന്ദേ മഹാവൈദ്യം ദയാനിധിം

രോഗദുരിതപീഡകളില്‍ നിന്നു രക്ഷനേടാന്‍ ഭക്തര്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന ധന്വന്തരീ മൂര്‍ത്തിയുടേയും വൈദ്യനാഥനായ ഭഗവാന്‍ രുദ്രന്റേയും പുത്രനായ മഹാവൈദ്യനാണു ധര്‍മ്മശാസ്താവ്.

അമൃതകലശം കൈയില്‍ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്താ പ്രതിഷ്ഠകള്‍ കേരളത്തിലുണ്ട് (തൃപ്രയാര്‍ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാസ്താവ്, ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവ്). ധന്വന്തരീ മോഹിനീ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ കൂടി ചേര്‍ന്ന ശാസ്താ ഭാവമാണിത്. അമൃതത്വം നല്‍കുന്നവനാണു ശാസ്താവ്.

ഭഗവാന്‍ ഭക്തര്‍ക്കു തരുന്ന അമൃത് എന്താണ്?മരണമില്ലാതാക്കാനുള്ള അമൃതാണോ?

അതോ ജനിമൃതികളില്‍ നിന്നു രക്ഷനേടാനുള്ള അമൃതജ്ഞാനമാണോ?.

ഭഗവദ്ഗീതയില്‍ കൃഷ്ണന്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ധര്‍മ്മാമൃതമാണു (ഭഗവദ്ഗീത ഭക്തിയോഗം നോക്കുക) ശാസ്താവു നല്‍കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ നിത്യതയിലേക്കു നയിക്കുന്ന ധര്‍മ്മാമൃതം കൈയില്‍ ധരിച്ച ദേവന്‍ എന്നു അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ തെളിഞ്ഞ ധര്‍മ്മശാസ്താവിനെയാണു വസിഷ്ഠ, പരശുരാമാദി മഹര്‍ഷിമാര്‍ അമൃതകലശഹസ്തനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കേരളത്തിലെ ചില ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ചികിത്‌സാകേന്ദ്രങ്ങളുമായിരുന്നു. തകഴി ക്ഷേത്രവും അച്ചന്‍കോവില്‍ ക്ഷേത്രവും ഉദാഹരണങ്ങള്‍. അച്ചന്‍ കോവില്‍ ശാസ്താവ് വിഷഹാരിയാണ് എന്ന് പ്രസിദ്ധമാണ്. അച്ചന്‍കോവില്‍ ശാസ്താ വിഗ്രഹത്തിന്റെ വലതു കൈയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചന്ദനം സര്‍പ്പവിഷത്തിനുള്ള സിദ്ധൗഷധമായി കരുതപ്പെടുന്നു. സമീപപ്രദേശങ്ങളില്‍ വെച്ച് ആര്‍ക്കെങ്കിലും സര്‍പ്പദംശനമേറ്റാല്‍ അവരെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്.

ശാസ്താവിന്റെ കൈയിലെ ചന്ദനം മുറിവില്‍ വെച്ചു കെട്ടുകയും ചന്ദനം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ വിഷം ഇറങ്ങും എന്നാണു വിശ്വാസം. വിഷം തീണ്ടിയവരേയും കൊണ്ട് അര്‍ദ്ധരാത്രിയിലാണു എത്തുന്നതെങ്കിലും ശ്രീകോവില്‍ നടതുറന്ന് മേല്‍ശാന്തി ചന്ദനം നല്‍കണമെന്നതാണു ക്ഷേത്രത്തിലെ രീതി. കാടിനു നടുവിലായ അച്ചന്‍കോവില്‍ ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ക്ക് സര്‍പ്പദംശനം ഏല്‍ക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതല്‍ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംസാരവിഷം ഇല്ലാതാക്കുന്ന മഹാവൈദ്യനായ ശാസ്താവിനു വിഷഹാരിയുടെ ചുമതലകൂടി നിര്‍വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

തകഴി ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ വലിയ എണ്ണ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. വാതസംബന്ധിയായ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് മരുന്നായി ഇന്നും തകഴിയിലെ എണ്ണപ്രസിദ്ധമാണ്. ക്ഷേത്രപുനരുദ്ധാരണത്തിനു ധനമില്ലാതെ വിഷമിച്ച തകഴിയിലെ ഭക്തനായ ഒരു നായര്‍ക്ക് സ്വപ്‌നത്തില്‍ ശാസ്താവ് പറഞ്ഞു നല്‍കിയതാണു എണ്ണയുടെ കൂട്ട്. എണ്‍പത്തിനാലു വിധം പച്ചമരുന്നുകളും അറുപത്തിനാലു വിധം അങ്ങാടി മരുന്നുകളും എള്ളെണ്ണ ഒഴികെയുള്ള നാനാവിധം എണ്ണകളും ചേര്‍ത്തു കാച്ചിയരിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്നതാണു ഈ എണ്ണ. തകഴിയിലെ വലിയെണ്ണയുടെ മാഹാത്മ്യം ഐതിഹ്യമാലയില്‍ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.

ആത്മീയ ഉന്നതിയ്ക്കു വേണ്ട മരുന്നും ശാരീരികരോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള മരുന്നും നല്‍കുന്ന വിധത്തില്‍ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചില ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിലകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നു സാരം.
🙏🐅🙏